Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Flisti

(7 — hla­sovalo uživatelů)

Flisti je online nástroj, který vám umožní rychlé vytvo­ření hla­sování. To pak můžete snadno sdí­let po soci­álních sítích mezi své poten­ci­o­nální respon­denty a zís­kat odpo­věď na svou otázku.

K čemu Flisti je a na co jej můžete pou­žít?
Flisti vám poslouží k vytvo­ření jedno­duchého hla­sování. Rychlé a nená­ročné hla­sování se může hodit v růz­ných život­ních situa­cích — například při výběru školního výletu, jídla pro sva­tební hos­tinu nebo k nákupu knih.

Jakmile ve vašem životě nastane chvíle, kdy budete chtít znát na něco odpo­věď (ať už od vašich přá­tel nebo od široké veřejnosti), nevá­hejte pou­žít Flisti!

Flisti: pra­covní pro­středí a práce v něm
Žádná regis­trace u tohoto nástroje nee­xis­tuje. Přímo na hlavní straně zadáte otázku a nadefi­nujete odpo­vědi. Můžete také povo­lit odpo­ví­dání větším počtem (nejen jednou) nabízených odpovědí.

Poté je vygene­rována stránka s hla­sováním, kte­rou můžete poho­dlně sdí­let po soci­álních sítích nebo ji pomoci jedno­duchého kódu vložit do webové stránky.

Hla­sování pod sebou má i komen­táře, takže hla­su­jící se mohou vyjá­d­řit i jinak než jen pomocí před­defi­novaných odpovědí.

Nástroj tedy může poslou­žit nejen k zís­kání odpo­vědi, ale zároveň se může stát dalším zdro­jem zpětné vazby od vašich respon­dentů.

Regis­trace a její pod­mínky
Tento nástroj žádnou vari­antu regis­trace neu­možňuje.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Flisti je zcela zdarma.

Flisti v bodech

  • online hla­sování
  • tvo­ření snadno a rychle
  • počet před­defi­novaných odpo­vědí neomezen
  • bez regis­trace
  • zcela zdarma
Název Flisti
WWW http://​flisti​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy