Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Survio

(13 — hla­sovalo uživatelů)

Máte nějaké otázky? Zajímá vás něčí názor? Chcete inovovat svoje služby? Odpo­vědi můžete chytře, rychle a levně zís­kat pomocí online dotaz­níku. Jste nejistí? Máte obavy? Tvorba vlast­ního dotaz­níku už nemusí být noční můra. Pokud ovšem znáte Survio a nevá­háte ho použít!

K čemu Survio je a na co jej můžete pou­žít?
Survio v základní verzi slouží pro vytvá­ření dotaz­níků (anket, prů­zkumů, …) a následnému vyhodno­cení nasbí­raných odpovědí.

Pro­blémů, se kte­rými vám dobře udě­laný dotaz­ník může pomoci je opravdu hodně — můžete zkou­mat spoko­jenost svých zákaz­níků (uživa­telů), můžete zkou­mat trh (a díry v něm). Poslouží dobře i jako for­mulář s regis­trací na něja­kou akci a je poho­dlný i pro obsáh­lejší výzkumy k diplomkám!

Survio je navíc kompletně v češtině.

Survio: pra­covní pro­středí a práce v něm
Vytvo­řit kva­litní dotaz­ník není nic snadného, ale Survio se vám to snaží co nej­více uleh­čit. Proto máte k dis­po­zici prů­vodce tvor­bou dotazníku.

V prvním kroku si zvo­líte, zda chcete vlastní dotaz­ník se svými otáz­kami nebo jestli raději vyu­ži­jete slu­žeb předpři­pra­vených dotaz­níků. U nich si nejdříve zvo­líte katego­rii (obor, kte­rému se bude váš dotaz­ník věnovat). Jedná se o: akce, auto­servis, demo­grafii, lid­ské zdroje, prů­zkum trhu, vzdě­lání a zpětnou vazbu od zákaz­níků. U každé z těchto katego­rií máte pak na výběr šablony, které do katego­rie spadají.

U kniho­ven se například jedná o šablonu „Prů­zkum spoko­jenosti uživa­telů knihovny“.

Druhý krok zna­mená otevření dotaz­níku, který si můžete libovolně edi­tovat — otázky i možnosti odpo­vědí upravovat, neho­dící se dotazy odstra­ňovat a také při­dávat nové.

To pro­bíhá tak, že (pod poslední otáz­kou tvo­řeného dotaz­níku) kliknete na „Při­dat další otázku“ a poté do pole pro otázku napí­šete rovnou dotaz, na který se ptáte a vybe­rete typ otázky (například výběr z možností, výběr z možností s obrázky, roz­dě­lovací škála, seřazení dle důleži­tosti, matice výběru z možností a mnohé další). Pak vložíte možnosti, ze kte­rých uživa­telé vybí­rají. Popřípadě necháte pouze tex­tové pole (nahrajete obrázky, atp.) — záleží na tom, jaký typ otázky jste si v před­cho­zím kroku zvo­lili. Jednot­livé otázky také můžete ozna­čovat jako povinné (respon­dent je pro dokon­čení výzkumu musí vyplnit) a měnit libovolně jejich pořadí.

Tře­tím krokem je výběr grafické podoby. Můžete si vybí­rat z asi 40 růz­ných šablon vzhledu.

V případě, že vše před­chozí dokon­číte, je váš dotaz­ník při­pra­ven sbí­rat odpo­vědi! Auto­ma­ticky je vygene­rována URL adresa, na které se dotaz­ník nachází. Tu roze­šlete svým respondentům.

Dále můžete dotaz­ník pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do webových stránek, sdí­let ho na soci­álních sítích Twit­ter a Face­book, roze­sí­lat ho e-​mailem a také si ho vytisknout.

Dotaz­ník můžete ještě doda­tečně edi­tovat — upravovat otázky, časovou platnost dotaz­níku i styl pro­hlížení a odpo­ví­dání (jedna otázka na stránku nebo všechny najednou, povo­lení ode­slat odpo­věď na dotaz­ník více­krát, zob­razovat čísla otázek nebo ukaza­tel postupu). Jakmile zís­káte zpět nějaký vyplněný dotaz­ník, začnou se vám okamžitě gene­rovat tabulky a grafy k jednot­livým otáz­kám.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte jméno, e-​mail a heslo. Neče­káte na žádný potvrzovací e-​mail, můžete rovnou začít tvo­řit.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
V základní verzi je Survio zdarma. Můžete vytvo­řit až 5 dotaz­níků u kte­rých je ome­zen počet odpo­vědí. Na jeden dotaz­ník můžete zís­kat maxi­málně 100 odpo­vědí za dobu jednoho měsíce. Také máte k dis­po­zici podporu ze strany posky­tova­tele, vzo­rové dotaz­níky a online výsledky.

Pokud vám to pro váš výzkum nedo­sta­čuje, můžete si za 199 Kč na měsíc zakou­pit verzi Gold. Ta oproti zdarma verzi zvy­šuje počet dotaz­níků na 100 a maxi­mální strop pro počet vyplnění něja­kého dotaz­níku (na 1000 odpo­vědí měsíčně) a při­dává stahování reportů v PDF a export odpovědí.

Třetí verzí je Dia­mond za 499 Kč měsíčně. V této verzi je počet vyplněných dotaz­níků neo­me­zen a navíc zís­káváte rozší­řené zabez­pe­čení, logiku dotaz­níků a e-​mailové pozvánky.

Survio v bodech

  • online tvorba dotazníků
  • předpři­pra­vené šablony
  • k dis­po­zici asi 40 motivů vzhledu
  • kompletní čeština
  • snadné zadávání a edi­tace otázek
  • okamžité gene­rování tabulek a grafů
  • základní verze zdarma
Název Survio
WWW http://​www​.survio​.com
Cena Zdarma /​199 Kč /​499 Kč
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy