Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Survey Monkey

(9 — hla­sovalo uživatelů)

Výzkumy! Ankety! Dotaz­níky! For­muláře! Je to věda, je to složité, je to náročné. Se Survey Monkey sice budete muset stále celý výzkum pro­mys­let a naplánovat, ale jeho vlastní prů­běh už bude hračka!

K čemu Survey Monkey je a na co jej můžete pou­žít?
Survey Monkey je v základní verzi bez­platný nástroj, který slouží k pro­vá­dění online výzkumů! Poho­dlně v něm vytvo­říte dotaz­ník, roze­šlete ho respon­den­tům a podíváte se na výsledky. Survey Monkey můžete pou­žít k výzkumu spoko­jenosti uživa­telů, k zís­kávání zpětné vazby nebo plánování udá­lostí. A nesmíme zapo­mínat na výzkumy v diplom­kách a v pra­cích z aka­de­mické sféry. Vědět, v čem poho­dlně a bez­pro­blé­mově udě­lat výzkum se hodí prak­ticky v každé oblasti lid­ské činnosti!

Survey Monkey: pra­covní pro­středí a práce v něm
Životní cyk­lus dotaz­níku v Survey Monkey je násle­du­jící: nejdříve ho vytvo­říte, poté sbí­ráte odpo­vědi a pak analyzujete výsledky. Tvorba nového dotaz­níku (for­muláře) je velmi intui­tivní. Kliknete na zelené tla­čítko „+ Cre­ate Survey“ a pojmenujete ho. Můžete si vybrat i z velkého množ­ství předpři­pra­vených obsahových šablon (některé z nich jsou však pří­stupné pouze v pla­cené verzi nástroje). V šablo­nách najdete například témata, která se zabývají mar­ke­tingem, vzdě­láváním, zdravím, poli­tikou, komu­ni­tami, udá­lostmi, lid­skými zdroji a podobně.

V dalším kroku si můžete vybrat grafickou podobu dotaz­níku, při­čemž na výběr máte opět z něko­lika vizuálních šablon. Pak už nezbývá nic jiného, než při­dat samotné otázky, obrázky nebo texty (případně je upravit, pokud jste si v pře­de­šlém kroku vybrali něja­kou šablonu).

U otázek máte na výběr z 16 typů — otevřené, s možnostmi, s výbě­rem něko­lika možností najednou, hodno­cení na škále, obrázky a tak dále. Poté co jste s při­dáváním otázek skon­čili, kliknete tla­čítko na „Send Survey“, které se nachází vpravo nahoře (a také na konci dotaz­níku, pod poslední vloženou otáz­kou). Je vám vygene­rována URL adresa, kte­rou musíte sdí­let se svými respon­denty.

Svůj dotaz­ník také můžete zpětně upravovat a také ho podrobněji nastavit. Například možnost odpo­ví­dat pouze jednou z jednoho počí­tače, umožnění edi­tace odpo­vědí, zob­razování výsledků nebo uklá­dání respon­den­tovy IP adresy. Data můžete vklá­dat i manuálně, pokud jste například odpo­vědi na dotaz­ník dostali jinou než online for­mou (například kom­bi­nace online dotaz­níku a oslovování respon­dentů na ulici).

Survey Monkey zároveň odpo­vědi analyzuje. Jednot­livé odpo­vědi si můžete pro­cházet. Uklá­dat si výsledky do počí­tače nebo je sdí­let s kolegy můžete pouze v pla­cené verzi nástroje. V bez­platné verzi je také ome­zen počet otázek v jednom dotaz­níku na 10 a počet odpo­vědí na 100 na dotaz­ník.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Survey Monkey chce znát vaše uživa­tel­ské jméno, heslo a e-​mail. Při­hlá­sit se můžete také pomocí svého Google nebo Face­book účtu. Ihned po při­hlá­šení můžete s nástro­jem začít pra­covat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zdarma. Tato verze je pou­ži­telná, nicméně je hodně ome­zená. Například si nemů­žete do počí­tače stahovat výsledky svých výzkumů. Také je ome­zen počet otázek v jednom dotaz­níku na 10 a počet odpo­vědí na 100. Pokud tedy chcete dělat nějaký větší výzkum, vyplatí se zakou­pit jednu ze tří nabízených pla­cených verzí. První z nich je SELECT za 25 € měsíčně. Ome­zení pro maxi­mální počet otázek pře­stane pla­tit a na dotaz­ník můžete zís­kat až 1000 odpo­vědí. Také je vám umožněno stahování výsledků a vyšší zabez­pe­čení.

Druhou pla­cenou verzí je GOLD za 300 € ročně. Tato verze pře­stává limi­tovat i počet zís­kaných odpo­vědí a při­náší tex­tovou ana­lýzu a mnoho dalšího. Poslední pla­cenou verzí je PLA­TI­NUM za 800 € ročně, která nabízí „white label surveys“. Pro více infor­mací o pla­cených verzích se můžete podívat na obrázek nebo se infor­movat přímo na strán­kách Survey Monkey.

Survey Monkey v bodech

  • nástroj na online výzkumy
  • základní verze zdarma
  • jedno­duché a snadné ovládání
  • 3 pla­cené verze
Název Survey Monkey
WWW http://​www​.survey​monkey​.com/
Cena Zdarma /​25 € /​300 € /​800 €
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy