Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Vyplňto

(13 — hla­sovalo uživatelů)

Potře­bujete si udě­lat výzkum? Anketu? Dotaz­ník? Již to nemusí být noční můra, pokud znáte Vyplňto! Vyplňto je online dotaz­ní­ková služba kompletně v češtině. Svůj dotaz­ník si vytvo­říte během chvilky pomocí inter­ak­tivního průvodce.

K čemu Vyplňto je a na co jej můžete pou­žít?
Vyplňto je v základní verzi bez­platný online nástroj, který je určen pro tvorbu dotaz­níků a následný sběr dat spolu s vyhodno­cením. Pokud jste stu­dent a píšete diplo­movou práci nebo pokud jste malá firma nebo neziskovka — vždy můžete najít něco, co potře­bujete zkou­mat. Máte otázky, které vám nedají spát? Dobře udě­laný interne­tový prů­zkum vám může na tyto otázky najít odpo­vědi.

Vyplňto vám nabízí kompletní řešení pro takový interne­tový prů­zkum — vytvo­ření dotaz­níku, následný sběr dat a jejich vyhodno­cení.

Vyplňto: pra­covní pro­středí a práce v něm
Tvorba nového dotaz­níku je velmi snadná a pro­bíhá pomocí inter­ak­tivního prů­vodce. Vytvo­říte si nový dotaz­ník a v prvním kroku vyplníte základní údaje (název dotaz­níku, datum vyhodno­cení, katego­rii, děkovný text, atd.) a dotaz­ník nastavíte (ome­zení reposn­dentů na IP adresu, atd.). Poté již můžete začít s vklá­dáním otázek. Napí­šete její znění, zvo­líte, zda je povinná a samo­zřejmě vybe­rete typ otázky (seznam, text, číslo, hodno­cení, výběr z něko­lika možností a mnohé další). Poté nastavíte vět­vení dotaz­níku a jeho vzhled a můžete ho pub­li­kovat. U kaž­dého dotaz­níku jsou vám pak z odpo­vědí vygene­rovány tabulky a grafy.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Vyplňto chce znát váš e-​mail a jméno. Abyste však mohli mít verzi zdarma, musíte nejdříve strávit 60 minut vypl­ňováním dotaz­níků ostat­ních uživa­telů. Jakmile tuto pod­mínku splňujete, můžete se regis­trovat. Poté musíte počkat na ově­řovací e-​mail, který při­jde na vámi zadanou e-​mailovou adresu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
V základní verzi je Vyplňto zdarma. Tato verze je však bez tech­nické podpory, obsahuje reklamy, maxi­mální množ­ství responsí v jednom dotaz­níku je 10 000 a maxi­mální délka dotazování je 30 dní. První pla­cenou verzí je Pre­mium za 1 210 Kč na 30 dní, která při­náší navýšení maxi­málního množ­ství responsí v jednom dotaz­níku na 50 000 a délka trvání dotaz­níku není nijak ome­zena. Dále nabízí možnost volby vzhledu dotaz­níku (výběr ze 7 šablon), odstra­ňuje reklamy, při­náší možnost exportu dat a také mnohé další výhody. Třetí pla­cenou verzí je Kompet za 6 050 Kč s dobou platnosti 1 rok a při­náší další možnosti vizuální úpravy dotaz­níku a lepší spo­lu­práci s admi­nis­trá­tory Vyplňto. Pokud chcete od Vyplňto ještě nějaké další a lepší služby, můžete si dle dohody nechat vytvo­řit verzi Indivi­dual jen pro vás.

Vyplňto v bodech

  • online tvorba dotazníků
  • rychlé a snadné
  • gene­ruje grafy a tabulky
  • v češtině
  • základní verze zdarma
  • nutná regis­trace
Název Vyplňto
WWW http://​www​.vyplnto​.cz/
Cena Zdarma /​1210 Kč /​6050 Kč
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy