Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

MojeAnketa

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete zavést novou službu v knihovně, ale prvně na ni chcete zís­kat názory čtenářů? Potře­bujete zjis­tit, kdy mají stu­denti, čtenáři a uživa­telé zájem o vzdě­lávací nebo volno­ča­sovou akci? Potře­bujete udě­lat výzkum k diplo­mové práci? Tak s tím vším vám pomůže tento kompletně český online výzkumník.

K čemu Moje­An­keta je a na co jej můžete pou­žít?
Moje­An­keta je online dostupný nástroj díky kte­rému můžete snadno pro­vá­dět dotaz­ní­ková šetření. Je jen na vás jestli to bude mini­an­keta k zave­dení nové služby, pro­stor pro zpětnou vazbu vašich čtenářů, uživa­telů či zákaz­níků a nebo obsáhlý dotaz­ník k diplo­mové práci. Ome­zeni jste pouze vlastní invencí, pro­tože ze strany Moje­An­keta vám žádné pře­kážky nehrozí. Navíc uživa­tel­ské roz­hraní je plné vysvět­lu­jí­cích textů a nápo­věda je rovněž velmi obsáhlá, takže i úplný nová­ček zvládne svůj první výzkum vytvo­řit snadno a bez obtíží.

Pokud budete se svým dotaz­níkem hotovi, stačí jej jen jedno­duše sdí­let pomocí unikát­ního URL odkazu — ať už e-​mailem nebo přes soci­ální sítě. A samo­zřejmé je, že kromě samotné tvorby dotaz­níků máte rovněž možnost podívat se na auto­ma­tické zpra­cování výsledků, které jste sesbí­rali. Pokud však chcete mít výsledky očiš­těny od nekomplet­ních (nebo konkrét­ních) odpo­vědí, je vhodnější si data stáh­nout a zpra­covat ručně.

Moje­An­keta: pra­covní pro­středí a práce v něm
Nástroj Moje­An­keta je kompletně český nástroj, tudíž i jeho uživa­tel­ské roz­hraní je kompletně v češtině. Není tedy vůbec pro­blém se zori­en­tovat a pak bez pro­blémů vytvá­řet dotaz­níky. Hned po při­hlá­šení se vám zob­razí hlavní nabídka, ve které máte všechny potřebné funkce. Můžete tvo­řit prů­zkum, zob­razit si pře­hled usku­tečněných prů­zkumů, nechat si pora­dit jak výzkum jedno­duše vytvo­řit, máte možnost pro­číst si tex­tovou nápo­vědu a případně rovnou napsat zprávu tvůr­cům nástroje. V nabídce nasta­vení si můžete upravit své regis­trační údaje.

Samotný prů­zkum můžete tvo­řit hned něko­lika způ­soby. Nic vám nebrání udě­lat si dotaz­ník přesně podle svých před­stav (jediné ome­zení je v nabídce typů otázek), kdy jej v dalším kroku pojmenujete a při­dáte stručný popis ve kte­rém shrnete zamě­ření výzkumu. Po potvrzení se dostanete k samotné tvorbě dotaz­níku. Tato stránka je roz­dě­lena do něko­lika částí — můžete zde upravit základní infor­mace (název, popis, nasta­vení infor­mací od respon­dentů, nahrát logo). Další částí je nasta­vení sběru odpo­vědí. Zde můžete omezit, zda půjde odpo­ví­dat z jednoho počí­tače pouze jednou, jak se budou otázky respon­den­tům zob­razovat, upravit vzhled (na výběr stan­dardní vzhled a nebo 4 barevné sché­mata), zvo­lit jazyk prů­zkumu a zda je prů­zkum veřejný nebo pod hes­lem.

Zásadní částí je samotná tvorba otázek. Jedno­duše zvo­líte možnost při­dat otázku a následně ji budete na míru konkre­tizovat. Na výběr je 10 typů otázek (podrobnosti si můžete pro­hlédnout na obrázku). U všech nabízených otázek máte rovněž volbu, zda je otázka povinná nebo ji může respon­dent nechat nevy­plněnou a pokra­čovat dále v dotaz­níku. Jednot­livé otázky jde vždy zpětně upravovat, mazat, případně kopí­rovat a měnit jejich pořadí v dotaz­níků.

Jakmile jste se všemi para­me­try výzkumu spoko­jení, stačí dole kliknout na „dokon­čit výzkum“. Budete pře­smě­rování do sekce Moje prů­zkumy, kde pod vol­bou Ode­sláno nalez­nete unikátní URL odkaz, auto­ma­tické sdí­lení do soci­álních sítí a možnost si dotaz­ník vytisknout. V sekci Výsledky máte pře­hled o sesbí­raných odpo­vě­dích. Navíc i zde máte ještě možnost dotaz­ník upravit, roz­hodně to nedo­po­ru­čujeme pokud už jste dotaz­ník vypus­tili do světa, sesbí­rané odpo­vědi by poté mohly být zavá­dě­jící. Volba Uzavřít ukončí pro­bí­ha­jící prů­zkum, ale je možné jej i znovu otevřít a volba Smazat pro­vede nevratné vymazání dotaz­níku i dat u něj sesbí­raných tak s ní opa­trně.

Pokud chcete, můžete vyu­žít předpři­pra­venou šablonu a nebo si zkopí­rovat již jiný váš dotaz­ník a jen jej poupravit (tuto možnost nelze vyu­žít při tvorbě prvního dotaz­níku). Z šablon máte na výběr hodno­tový sys­tém, stu­dent­ské výdaje, ohodno­cení akce, kli­ent­ský prů­zkum, nákupní chování, zaměstnanecký prů­zkum, značky Apple a HP a hodno­cení zaměstnanců. I v těchto přípa­dech se dostanete do stejného roz­hraní, kde budete mít možnost vše potřebné upravit, pře­psat, pře­su­nout, umazat a jinak zdoko­na­lit.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání nástroje je potřeba se zaregis­trovat. Vyplňujete jméno, pří­jmení, případně název firmy či školy, dále e-​mailovou adresu a vytvo­říte si vlastní heslo. Není potřeba čekat na ově­řovací e-​mail okamžitě se můžete pus­tit do tvorby dotaz­níku.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Pou­žívání nástroje není nijak zpo­platněno. Vše je zcela zdarma.

Moje­An­keta v bodech

  • online prů­zkum, snadno a rychle
  • uživa­tel­ské roz­hraní v češtině
  • podpůrné texty a roz­sáhlá nápověda
  • neli­mi­tovaný počet odpovědí
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Moje­An­keta
WWW http://​moje​an​keta​.cz/
Cena Zdarma
Náročnost nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Povinná
Tagy

Napsal Evís

Nej­čas­tější tagy