Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Formees

(6 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte vskutku pro­fe­si­o­nální tvo­řítko for­mulářů, které je navíc zdarma a při­tom má opravdu perfektní pou­ži­telnost? Odpo­věď je Formees!

K čemu For­mees je a na co jej můžete pou­žít?
For­mees je bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě for­mulářů a navíc je kompletně v češtině. For­mees je určený pro vytvá­ření for­mulářů a následného shro­maž­ďování dat, která jsou s jejich pomocí zís­kána. Můžete vytvá­řet ankety, dotaz­níky, regis­trační for­muláře, různé sou­těže nebo můžete pomocí For­mees zís­kávat zpětnou vazbu. Možnosti vyu­žití se meze nekla­dou.

For­mees: pra­covní pro­středí a práce v něm
V základní verzi je, jak již bylo řečeno, zdarma. Tato základní verze obsahuje jeden uživa­tel­ský pří­stup na účet, správu až 3 for­mulářů a dat z nich, možnost vyu­žívat při­pra­vené šablony for­mulářů a neo­me­zené vyu­žití designeru pro tvorbu for­mulářů.

Pokud si chcete dokou­pit další funkce a vylepšení, musíte si za peníze nakou­pit kre­dity, které poté směňujete za vámi chtěné funkce a vylepšení. Mezi pla­cená vylepšení patří skrytí refe­rence For­mees (v odcho­zích e-​mailech i na detailu for­muláře) nebo auto­ma­tické notifikace e-​mailem.

Vlastní tvorba for­muláře je poměrně snadná a rychlá. Zadáte jeho URL adresu (například http://​nastroje​.for​mees​.cz/​d​o​t​aznik), název, popis a vybe­rete jeho šablonu. Šablon je na výběr velké množ­ství.

Následně si v Designeru celý for­mulář vytvo­říte. Ač se to může zdát složité, Designer je velmi dobře udě­laný a s jeho pomocí udě­láte for­mulář přesně takový, jaký chcete. For­mees na svých strán­kách mají dokonce podrobný instruk­tážní video­návod pro jeho tvorbu, stejně jako pro vlastní vytvo­ření for­muláře i pro pro­hlídku nasbí­raných dat, která si můžete stáh­nout a uložit do počí­tače ve for­mátu XLSCSV).

Regis­trace a její pod­mínky
Pro jeho pou­žívání je nutné se regis­trovat. Zadáváte uživa­tel­ské jméno, e-​mail a heslo. Také si musíte zvo­lit doménu vašeho pro­storu (tedy URL adresu. Například http://​nastroje​.for​mees​.cz/).

Cenová poli­tika aneb co to stojí
V základní verzi je nástroj zdarma. Pokud však chcete například skrýt refe­renci nebo zís­kat e-​mailové notifikace, musíte si nakou­pit kre­dity, které za dané výhody utra­títe. Cena jednoho kre­ditu je maxi­málně 1Kč.

For­mees v bodech

  • vytvá­ření online formulářů
  • zdarma v základní verzi
Název For­mees
WWW http://​www​.for​mees​.com/
Cena Zdarma /​Nákup kreditů
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy