Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Semi­náře & workshopy

Nedílnou sou­částí původního APLS pro­jektu byla organizace semi­nářů a workshopů. Na těchto akcích se poslu­cha­čům pře­devším před­stavoval samotný pro­jekt a jeho por­tál Nastroje​.knihovna​.cz.

Zároveň se předná­šelo o téma­ticky vybraném balíčků nástrojů. Jednot­livé nástroje se prvně ukazovaly a následně se s nimi účast­níci učili zacházet.

Usku­tečněné semináře

Pro­jekt již během svého půso­bení zís­kal velmi roz­sáh­lou sbírku usku­tečněných přednášek.

17.5.2012 Lekce: Nástroje pro efek­tivní stu­dium II. (IV v ÚK FF MU)

16.5.2012 Lekce: Nástroje pro efek­tivní stu­dium I. (IV v ÚK FF MU)

28.2.2012 Workshop: vyu­žití nástrojů v knihovnách (MZK Brno)

27.1.2012 Semi­nář: Volně dostupné nástroje v kufříku lek­tora IV (ve spo­lu­práci s NAKLIV)

15. a 16.11.2011 Lekce: Nástroje pro efek­tivní stu­dium II. (IV v ÚK FF MU)

8. a 9. 11.2011 Lekce: Nástroje pro efek­tivní stu­dium I. (IV v ÚK FF MU)

10.10.2011 Pre­zen­tace pro­jektu na poradě vedou­cích pra­covníků kniho­ven JM regi­onu (MZK Brno)

4.10.2011 Workshop KKV (Havlickuv brod)

13.9.2011 Workshop: Cloud compu­ting v knihovnách (MZK Brno)

7. 9. 2011 Workshop: Nástroje pro vyprávění online pří­běhů (KJM Brno)

17.5.2011 Workshop na poradě meto­diků Vyso­činy (Třebíč)

Napsal evis

Nej­čas­tější tagy