Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).
Hle­dáte hezký nástroj, který vám umožní pub­li­kovat vaše lite­rární díla? Hle­dáte soci­ální síť pro spi­sova­tele a milovníky čtení? Fig­ment! Fig­ment je odpověď!
Jste čtenář? Aktivní, akční a vášnivý? Možná trpíte kla­sickými čtenář­skými neduhy — nevíte, jakou knížku si pře­číst jako další a možná si také přesně nepa­ma­tujete, co všechno už jste četli, o čem …
Číst si na webu nějaké články může být nepří­jemné i obtě­žu­jící. Pře­devším kvůli divně zvo­leným barvám, velikosti písma i díky nej­růz­nějším reklamám a banne­rům, které odpoutávají vaši pozornost. Stává …
Milu­jete knihy a chcete mít pře­hled o tom, co jste v minu­losti pře­četli? Chcete, aby vám někdo dopo­ru­čoval nové knihy a tato dopo­ru­čení vám přesně seděla? Chcete si o kni­hách poví­dat, objevovat novinky, …
Zálož­kování online zdrojů, které klade důraz na to, že si budete chtít založené články poz­ději pře­číst! Vysoce mul­tiplatformní, vytvo­řený k pro­po­jení s dalšími nástroji, které pou­žíváte a v lehkém …
Hodně čtete a už ztrá­cíte pře­hled o tom, co jste četli a co ne? Chcete si někam napsat, co byste si v budoucnu rádi pře­četli? Rádi o kni­hách dis­ku­tujete? Nebo chcete pomoct s výbě­rem toho, co by se …
aNo­bii je online komu­nita lidí, kteří rádi čtou a zají­mají se o knihy! Umožňuje vám objevovat nové knihy a vymě­ňovat si poznatky, názory nebo dopo­ru­čení s ostat­ními uživa­teli. Můžete si vytvá­řet seznamy …
Máte rádi audi­oknihy? Pak je pro vás tenhle nástroj nutností! Vyhle­dává, sbírá a třídí audi­oknihy, které jsou k mání totálně zdarma (a vy se tedy nemu­síte bát o nějaké ty zákony a autor­ská práva) …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter