Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.
Chcete udě­lat rych­lou anketu? Nic složi­tého — prostě jen jedna otázka a pár odpo­vědí. Potře­bujete si na semi­náři rychle zjis­tit prefe­rence účast­níků? Nebo chcete vaše hla­sování roze­slat po internetu …
Flisti je online nástroj, který vám umožní rychlé vytvo­ření hla­sování. To pak můžete snadno sdí­let po soci­álních sítích mezi své poten­ci­o­nální respon­denty a zís­kat odpo­věď na svou otázku.
Chcete zavést novou službu v knihovně, ale prvně na ni chcete zís­kat názory čtenářů? Potře­bujete zjis­tit, kdy mají stu­denti, čtenáři a uživa­telé zájem o vzdě­lávací nebo volno­ča­sovou akci? Potřebujete …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter