Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).
Potře­bujete nutně někomu něco sdě­lit a nemáte vlastní blog? Nechcete si ho zaklá­dat, pro­tože to potře­bujete teď hned a navíc vám celý blog vám při­jde zby­tečně „moc“? Jak pou­žijte InstaBlogg, nástroj, …
… vlastní blog? Pokud jste aspoň jednou odpo­vě­děli, že ano, zkuste si založit blog na Blog.cz! …
Chcete vlastní blog a pře­mýš­líte, která blogovací služba by pro vás byla nej­vý­hodnější? Tak vyzkou­šejte Tum­blr — je snadný na ovlá­dání a při­tom má obrov­ské množ­ství funkcí, které umožňují „ušít“ si …
Chcete si založit blog a zároveň byste k tomu rádi celou komu­nitu uživa­telů, se kte­rými si můžete poví­dat, vymě­ňovat názory a obo­ha­covat se? Vyzkou­šejte LiveJ­ournal! Jedná se o blogovací sys­tém, který …
Twit­ter je online zdarma nástroj. Jedná se o soci­ální síť a mikroblogovací sys­tém v jednom. Po regis­traci umožňuje uživa­te­lům zve­řej­ňovat krátké pří­spěvky o maxi­mální délce 140 znaků, také sledovat …
280daily je online sou­kromý deník, ve kte­rém můžete popsat každý den maxi­málně v 280 zna­cích (jedná se tedy asi o 50 slov). Může se to zdát málo, ale takové ome­zení vás nutí vybrat ze svého dne jen …
Hle­dáte online místo, kde byste si mohli vést skrytý online dení­ček? Nebo pro­stor, kde byste dostali jen prázdnou stránku a mohli si na ni každý den napsat, co se vám zrovna honí v hlavě? Tak přesně …
Blogger je nástroj od Google, který vám umožňuje vést (založit a spravovat) vlastní blog. Pokud tedy máte chuť psát a dělit se o to se svě­tem. Blogger vám poskytne vše, co k tomu potřebujete. …
Hle­dáte nové kama­rády? Zají­mavé jedince? Chcete se sezná­mit, jít na rande nebo jen nezá­vazně poke­cat? Založte si pro­fil na soci­ální síti Netlog, která je cílená na celou Evropu! Díky tomu si můžete …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter