Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.
Liveblogging! Pořá­dáte něja­kou velkou akci, o kte­rou je takový zájem, že se vám pub­likum neve­jde do místnosti? Nebo jste na jednom konci světa a chcete, aby někdo na jeho druhém konci věděl, co se …
Chcete si psát online deník? Hle­dáte mini­ma­lis­tické místo k blogování? Potře­bujete si psát zápisky z předná­šek? Tohle všechno Write.app bez pro­blémů zastane. Můžete psát, tří­dit, edi­tovat a exportovat, …
Chcete s okolním interne­tem sdí­let svoje fotky, videa, zážitky, pří­běhy či přání? A nemuset to všechno vytvá­řet sám, ale s pomocí kama­rádů, kolegů i rodiny? Slovo „blog“ už je zasta­ralé. Máme totiž …
Máte nutkání se online vyjá­d­řit k něja­kému pro­blému? Oko­men­tovat něja­kou udá­lost? Blog nechcete, pro­tože víte, že ho jinak k ničemu nevy­u­ži­jete? Komen­tář pod něja­kým článkem by zase snadno zapadl …
Wor​dpress​.com je online platforma, která vám posky­tuje veš­keré zázemí a hlavně pohodlí (mluví na vás česky) pro pub­li­kování vašich růz­no­ro­dých pří­spěvků. Jediné co potře­bujete, abyste jej mohli používat, …
Máte světu co říct, ale prostě blog za žádnou cenu nechcete? Tak vyzkou­šejte jeden z těch instant­ních! Konkrétně Throwww vás nechá pub­li­kovat článek a nikdy nepro­zradí, že jste to byli vy. A nebo, …
Chcete blogovat? Sdě­lovat světu svoje myš­lenky a sdí­let s ním své fotky a videa? Vaše odpo­věď je sice kladná, ale všechny známé, dostupné a tak často pou­žívané blogovací platformy vás odrazují tím, …
Plurk je nefor­mální soci­ální síť a mikroblog v jednom. Něco vás trápí a tak vyšlete do světa plurk. A vaši kama­rádi vám plurk oko­men­tují (poradí, povzbudí, pove­selí). Je to (jako skoro všechny nástroje …
Vždycky jste tou­žili psát a podě­lit se se svě­tem o svoje zku­šenosti, zna­losti a nej­růz­nější malič­kosti? Blog byl pro vás pří­liš moc a mikroblog zase moc málo? Tak vyzkou­šejte tuhle novinku, která …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter