Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).
Minus je online nástroj, který umožňuje snadné sdí­lení obrázků. K dis­po­zici máte až 50GB místa a velikost jednoho nahraného sou­boru je ome­zena na maxi­málně 30MB.
Zjedno­du­šeně je Pin­te­rest služba na zálož­kování (bookmarking) obrázků. Doopravdy je to ale úžasná nástěnka, na kte­rou špend­líte obrázky! Navíc je můžete různě tří­dit a také sle­dovat své kama­rády a …
Bit​.ly je bez­platný online nástroj pro zkra­cování URL adres a zálož­kování zají­mavých webových stránek. Auto­ma­ticky gene­ruje sta­tis­tiky návštěvnosti zkrá­cených odkazů a nabízí velmi líbivé grafické …
Hle­dáte místo, kde si můžete poho­dlně uklá­dat obrázky, které najdete různě na internetu? A navíc si je ota­go­vat? Tak přesně tohle umí We Heart It — další skvělý zálož­kovač. Ten­tokrát ale zamě­řený speciálně …
Zoo­tool je naroz­díl od jiných zálož­kovačů opravdu jedi­nečný nástroj. Má spoustu funkcí navíc a svým perfekt­ním sys­té­mem tří­dění záložek si vás roz­hodně získá!
Diigo je online nástroj, který slouží ke správě online zdrojů. Nalez­nete zají­mavé webové stránky, které si chcete uložit na poz­ději. Jedno­duše danou stránku „pře­táh­nete” do lišty v pro­hlížeči. Poznáváte …
Cite­U­Like je online služba, která se spe­ci­a­lizuje na zálož­kování zdrojů v aka­de­mické sféře.
Deli­ci­ous je populární nástroj, který slouží ke správě online zdrojů a je zcela zdarma. Můžete v něm uklá­dat, tago­vat a organizovat svoje odkazy. Můžete sle­dovat činnost jiných uživa­telů a díky tomu …
Instapaper je jedno­du­chá a snadno ovla­da­telná online služba pro zálož­kování (bookmarking) webových stránek. …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter