Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).
Fave­bucket je úžasný nástroj pro zálož­kování online zdrojů, který má velmi snadné ovlá­dání a při­tom nabízí obrov­ské množ­ství doopravdy velmi chyt­rých funkcí!
Číst si na webu nějaké články může být nepří­jemné i obtě­žu­jící. Pře­devším kvůli divně zvo­leným barvám, velikosti písma i díky nej­růz­nějším reklamám a banne­rům, které odpoutávají vaši pozornost. Stává …
Na webu je hodně textu. A v tomto moři se nachází i velké množ­ství skvě­lých hlá­šek, rad a mou­der, která si chcete založit. Fin­dings vám prostě umožňuje zaklá­dání kousků textu, které vás nějak zaujaly. …
Zálož­kovací služba, který má mini­ma­lis­tický design, snadné ovlá­dání a klade důraz na sdí­lení zdrojů a zají­mavých článků přesně dle vašich chutí, potřeb a zájmů. Nemu­síte dlouho váhat, nejjednodušší …
Zálož­kovací služba, která si kromě hez­kého kabátku potrpí na inter­akci s kolegy a kama­rády. Tvořte si sdí­lené nástěnky, které jsou napě­chované zají­mavým online obsahem! Chys­táte se na dovo­lenou? Naházejte …
Správa vašich online zdrojů pře­hledně, rychle a snadno. Žádné složité funkce navíc. Čistý design. Vyhle­dávání. Tagy. Sou­kromé záložky. A dělá to přesně to, co oče­káváte. Pokud máte rádi takového nástroje, …
Další nástroj na pořá­dání vašich záložek! Pořá­dat si záložky je nejen hravé, ale taky zdravé. A velmi to podpo­ruje vaši pro­duk­tivitu. A kromě toho se nejedná o jen tak ledajaký nástroj. Zapomeňte …
Citování je velmi důležité! To vědí všichni. Citování je složité a zauz­lité! To taky vědí všichni. Takže jak z téhle šlamastyky ven? Citace​.com udě­lají všechno to divné, složité a pun­tič­kář­ské za …
Stalo se vám někdy, že jste jste našli velmi zají­mavou stránku a chtěli jste ji sdí­let s okolním interne­tovým svě­tem? Někdy stačí prostě všem roze­slat URL adresu dané stránky, ale také se může stát, …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter