Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.
Exis­tuje hodně cest, které vás dove­dou k vytvo­ření zají­mavé a poutavé pre­zen­tace. Jednou z nich je i Bunkr! Nasypete si do něj nej­růz­nější poklady, které nalez­nete v libovolných interne­tových zákoutích …
Jste fanoušci jedno­duchosti a pře­hlednosti? Pak by se vám mohl líbit tenhle nástroj pro zálož­kování online zdrojů. Nena­bízí žádné složi­tosti. Prostě do něj jen tím nej­jedno­duš­ším způ­so­bem nacpete …
Zálož­kování online zdrojů, které klade důraz na to, že si budete chtít založené články poz­ději pře­číst! Vysoce mul­tiplatformní, vytvo­řený k pro­po­jení s dalšími nástroji, které pou­žíváte a v lehkém …
Tenhle nástroj je takový mix mezi zálož­kováním (bookmarkingem) zdrojů, tvor­bou seznamů a úkolníčků. Navíc si tyto seznamy můžete tvo­řit zcela sami nebo spo­lu­pra­covat na jejich tvorbě s celým světem. …
Doopravdy jedno­duchý a funkční nástroj pro pořádné pořá­dání vašich online zdrojů. Žádné zby­tečné funkce navíc, pouze to hlavní a důležité. Založení a pořá­dání všeho co se vám online zalíbí. Pokud …
Nudíte se? Online jsou vždycky nějaké dobré zábavy! A my pro vás máme nástroj, který vám zaru­čeně nějaké při­nese. Jedná se totiž o vir­tu­ální nástěnku zají­mavostí, vtipností i poučností. V multimediálních …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter