Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).
Potře­bujete se dobře roz­hodnout? Vybí­ráte dovo­lenou? Nové auto? Boty? Počí­tač? Zkrátka coko­liv? Liiist vám umožní vytvo­řit si seznam růz­ných věcí a následně na něm jednot­livé položky hezky porovnat! …
Máte udě­lat důležité roz­hodnutí? Potře­bujete si vše dobře pro­mys­let? Vidět pro a proti? Chcete na dovo­lenou? Nové auto? Objevit novou restau­raci? Počí­tač? Zkratka coko­liv? Bundlr vám bude asistovat …
Aneb „vytvořte si snadno a online vlastní stránku s odkazy“! Co více dodat? Chcete konečně jedno­duchý (navíc český!) a při­tom dosta­tečně funkční nástroj na správu vašich záložek? Tak tady ho máte: …
Milu­jete knihy a chcete mít pře­hled o tom, co jste v minu­losti pře­četli? Chcete, aby vám někdo dopo­ru­čoval nové knihy a tato dopo­ru­čení vám přesně seděla? Chcete si o kni­hách poví­dat, objevovat novinky, …
Nikdy vás nechytly oby­čejné zálož­kovače odkazů a zdrojů, pro­tože byly moc fádní a vizuálně nepři­taž­livé? Pak je tu pro vás řešení — Pub­li­cate! Vaše zdroje budou na jednom místě. Pře­hledně seřazené. …
Hodně čtete a už ztrá­cíte pře­hled o tom, co jste četli a co ne? Chcete si někam napsat, co byste si v budoucnu rádi pře­četli? Rádi o kni­hách dis­ku­tujete? Nebo chcete pomoct s výbě­rem toho, co by se …
aNo­bii je online komu­nita lidí, kteří rádi čtou a zají­mají se o knihy! Umožňuje vám objevovat nové knihy a vymě­ňovat si poznatky, názory nebo dopo­ru­čení s ostat­ními uživa­teli. Můžete si vytvá­řet seznamy …
Pearl­trees je vizuálně velmi pove­dený nástroj, který umožňuje zálož­kovat vaše perly (odkazy, obrázky i poznámky), takže už je nikdy nebu­dete muset cpát do lišty v pro­hlížeči. Navíc můžete jednotlivé …
… totiž Miitla — doopravdy šťavnatý nástroj pro bookmarking online zdrojů! …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter