Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.
Na webu je hodně textu. A v tomto moři se nachází i velké množ­ství skvě­lých hlá­šek, rad a mou­der, která si chcete založit. Fin­dings vám prostě umožňuje zaklá­dání kousků textu, které vás nějak zaujaly. …
Psaní aka­de­mických, vědeckých a odborných prací je pěkná fuška. Navíc ještě všechny ty citace a složité for­má­tování mate­ma­tických rovnic! A co když potře­bujete s někým spo­lu­pra­covat? Konec neustálému …
Citování je velmi důležité! To vědí všichni. Citování je složité a zauz­lité! To taky vědí všichni. Takže jak z téhle šlamastyky ven? Citace.com udě­lají všechno to divné, složité a pun­tič­kář­ské za …
Cite­U­Like je online služba, která se spe­ci­a­lizuje na zálož­kování zdrojů v aka­de­mické sféře.
Cite­bite je jedno­duchý nástroj, který slouží pro vytvá­ření odkazů na urči­tou část textu, která se nachází na nějaké webové stránce.

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter