Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.
OhLife je online osobní deník. Ale ne jen oby­čejný osobní deník! Chtěli jste někdy takový dení­ček, ale vždycky to skon­čilo tím, že jste do něj prostě nepsali? OhLife tento „pro­blém“ umí hezky řešit …
Novo­roční před­sevzetí? Čtenář­ský deník? Coko­liv vás napadne, to lze pomocí Lys­tee do seznamu zapsat. Lys­tee je vizuálně velmi pove­dený nástroj, který je přes seznamy odborník. Jednot­livé seznamy zde …
More­days je elek­tro­nický diář, který skvěle mixuje komplexnost, pou­ži­telnost a fešný design. Umožňuje spravovat úkoly, kon­takty, udá­losti i poznámky. I když to zní složitě, snaží se být More­days co …
Psát si deník je zdravé a pro­spěšné. Pokud jste kdy měli obavy, že je to nebez­pečné, pro­tože vám může deník někdo ukrást a nakouknout do něj, můžete je právě teď odho­dit. Penzu je totiž chráněný heslem. …
Chtěli byste mít deník, ale víte, že prostě nejste schopni si do něj každý den napsat zápis? Pokud již pou­žíváte nějaké online služby (Twit­ter, Face­book, Tum­blr a tak podobně), vlastně si (nevědomky) …
280daily je online sou­kromý deník, ve kte­rém můžete popsat každý den maxi­málně v 280 zna­cích (jedná se tedy asi o 50 slov). Může se to zdát málo, ale takové ome­zení vás nutí vybrat ze svého dne jen …
Hle­dáte online místo, kde byste si mohli vést skrytý online dení­ček? Nebo pro­stor, kde byste dostali jen prázdnou stránku a mohli si na ni každý den napsat, co se vám zrovna honí v hlavě? Tak přesně …
Dai­leez je online dení­ček, do kte­rého svůj den popi­sujete pomocí iko­nek! Jedno­duše je naklikáte a pokud vydržíte dělat do deníčku záznamy delší dobu, můžete ve svých sta­tis­ti­kách sle­dovat, jaké činnosti …
Chcete si psát deník? My Memo­ries Are je vizuálně při­taž­livý nástroj, který pro to byl stvo­řen. Svoje denní záznamy navíc můžete obo­ha­tit o obrázky, videa nebo různé dokumenty! …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter