Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.
Dia­gramly je určený k tvo­ření dia­gramů! A to bez něja­kých zapekli­tých složi­tostí. Potře­bujete vytvo­řit nějaký návrh? Myš­len­kovou mapu? Mode­lovat pra­covní pro­ces či vývo­jový dia­gram? S Dia­gramly rychle, …
Potře­bujete tvo­řit dia­gramy, vývo­jové dia­gramy nebo třeba wirefra­mes? Cacoo má opravdu kva­litní a funkční edi­tor, který to všechno umí. Navíc umožňuje spo­lu­pra­covat s kolegy a tvo­řit tak doopravdy …
Co vy a počty, funkce, derivace, para­boly a grafy? Máte se rádi? Pak by vás mohl nadchnout tenhle nástroj, který prostě jede na drogu zvanou mate­ma­tika! Nejenže vám může pomoci ve vašem stu­diu, ale …
Cre­a­tely je online nástroj, který vám pomocí vymakaného edi­toru umožňuje vytvá­řet dia­gramy. Ale ne jen tak ledajaké! Klidně v něm můžete navr­hovat aplikace či webové stránky nebo vývo­jové či Vennovy …
Gliffy je online nástroj pro tvorbu růz­ných dia­gramů a grafů. Tím jeho vyu­žití ale nekončí — můžete v něm tvo­řit i wireframy pro webové stránky či plány a nákresy domů. …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter