Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).
Chcete začít lépe infor­movat své čtenáře, stu­denty nebo fanoušky? Máte spousty e-​mailových adres na které potře­bujete posí­lat zásadní či zají­mavé infor­mace? Nevíte jak to udě­lat snadno, jedno­duše a …
Máte rádi staré dobré ručně psané dopisy a jste nešťastní z toho, že ta krása, svo­boda a kre­a­tivita, která se v nich skrývá, byla vytla­čena e-​maily? Pokud ano, je tenhle nástroj přesně pro vás. Do …
Mají ve vašem mar­ke­tingo­vém plánu místo news­let­tery? Pokud ano, jistě oceníte Mail­Chimp! Online službu, která vám umožní nejen news­let­tery poho­dlně ode­sí­lat, ale také je pro­fe­si­o­nálně navrh­nout, sdílet …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter