Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).
Dia­gramly je určený k tvo­ření dia­gramů! A to bez něja­kých zapekli­tých složi­tostí. Potře­bujete vytvo­řit nějaký návrh? Myš­len­kovou mapu? Mode­lovat pra­covní pro­ces či vývo­jový dia­gram? S Dia­gramly rychle, …
Easel​.ly je grafický edi­tor určený spe­ci­álně pro tvorbu info­grafik přímo v okně vašeho pro­hlížeče. To zna­mená, že pokud máte nápad i data, můžete odho­dit stranou sta­rosti typu „neu­mím dělat grafiku“ …
Bom­bas­tický nástroj na úpravu fotek přímo v okně vašeho pro­hlížeče. Nabízí obrov­ské množ­ství pro­fe­si­o­nálních i zábavně vtipných efektů. Trápí někoho na vaší fotce nepěkná pleť? Nedo­sta­tečně svítivě …
Minus je online nástroj, který umožňuje snadné sdí­lení obrázků. K dis­po­zici máte až 50GB místa a velikost jednoho nahraného sou­boru je ome­zena na maxi­málně 30MB.
EnThread je online nástroj pro okamži­tou (pře­devším barevnou) úpravu obrázků.
Spe­a­king Image je online edi­tor, který pře­tváří jedno­duché a oby­čejné obrázky a fotky v mul­ti­me­di­ální díla pro­fe­si­o­nální kvality.
Nástroj pro tvorbu vek­to­rové grafiky! Pokud se vám někdy stane, že potře­bujete rychle vytvo­řit něja­kou jedno­duchou vek­to­rovou grafiku, je Vec­tor Paint ide­ální volba. Nic nestahujete, nic neinstalujete, …
Online kos­me­tický salón pro vaše foto­grafie! Fil­try, rámečky, text i jiné zají­mavé efekty. Na počkání, velmi hravě, úplně zdarma, bez regis­trace a přímo ve vašem prohlížeči.
Hle­dáte online edi­tor pro vaše fotky a obrázky? Tak jste ho právě našli! Spla­shup je online edi­tor fotek a obrázků — přímo ve vašem pro­hlížeči, kompletně zdarma a bez nutnosti registrace.

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter