Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.
Pře­mýš­leli jste někdy nad tím, že byste chtěli mít vlastní písmo? Nebo si chcete jen nějaké spe­ci­ální, krásné, ozdobné… jakéko­liv písmo stáh­nout a pou­žívat? Hned a zdarma? Font­Struct to všechno …
Glogs­ter umožňuje vytvo­řit super postery, letáčky, pla­kátky… poměrně pro­fe­si­o­nálně, hodně poho­dlně a velmi rychle!
Potře­bujete ikonku na leták nebo vizitky? Hle­dáte vhodný set soci­álních iko­nek pro vaší webovou pre­zen­taci? Právě pro vás je tu Icon­Se­e­ker: online vyhle­dávač krásných ikonek!
Hle­dáte hezké ikonky pro svůj web a nechcete se při tom bát, že poru­šíte nějaká autor­ská práva? Tak pou­žijte Icon­sPe­dii – nejenže je plná volných iko­nek, navíc má u každé ještě přesnou licenční specifikaci, …
Psykopa­int je zají­mavý nástroj pro online kres­lení a úpravy fotek a obrázků pomocí růz­ných efektů. Můžete jej tedy vyu­žívat kre­a­tivně, ale i s ním zabít volný čas.
Máte nápad na skvělý strip nebo komiks, ale chybí vám čas, pro­stor nebo schopnost malovat či kres­lit? Pak je tu právě pro vás Stripgene­ra­tor! Je to online nástroj, který umožňuje ve velmi krát­kém čase …
Hle­dáte hezké, pou­ži­telné a zdarma ikonky pro Váš web, pre­zen­taci nebo pro coko­liv dalšího? Pak pou­žijte IconFin­der. Online si mezi tisíci iko­nek najděte ty své nebo si pro­jděte něko­lik set tématických …
Bomomo je online kres­lící nástroj, který umožňuje uživa­te­lům vytvá­řet abs­traktní obrazy přímo v okně interne­tového prohlížeče.
Hle­dáte online edi­tor pro vaše fotky a obrázky? Tak jste ho právě našli! Spla­shup je online edi­tor fotek a obrázků — přímo ve vašem pro­hlížeči, kompletně zdarma a bez nutnosti registrace.

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter