Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.
Potře­bujete si udě­lat letáčky na něja­kou akci, ale víte, že vaše práce s grafickými pro­gramy není zrovna na výbornou? Bojíte se, že to bude ostuda? Nechte Tackk, ať maká za vás — udělá všechnu dřinu, …
S Pho­to­bucket můžete vytvá­řet (téměř) umě­lecké fotky, sdí­let je na soci­álních sítích, jako např., Face­book nebo Twit­ter nebo pro­střednic­tvím odkazů přes e-​mail, webová fóra, Instant Mes­sengery a další …
Pec­kovní online grafický edi­tor. Pou­žívá se úplně snadno a má hro­madu skvě­lých vychytávek. Pokud odteď budete potře­bovat něja­kou edi­taci foto­grafie online, skočte si sem. Úspěch zaru­čen. Bez nervů, …
Tvorba časopisů, brožur, návodů a čehoko­liv podobného přímo v okně vašeho pro­hlížeče! A to velmi moderně, trendy, poho­dlně, rychle a hlavně (jak je u nás ostatně zvykem) pro­fe­si­o­nálně. Doopravdy zapomeňte …
Taky jste pro­padli nové mánii, ve které hlavní roli hrají hýba­jící se GIFové obrázky? Pokud ne, tak díky tomuto nástroji pro­padnete. A pokud ano, zna­mená to pro vás hro­madu zábavy a téměř nevyčerpatelné …
Psané živo­topisy jsou nuda. Chcete oslnit? Pře­kvapte s Vizua​lize​.me! Vytvoří vám info­grafiku přímo o vás. Musíte mu jen věnovat data a následně už se stačí jen chlu­bit pro­fe­si­o­nálním (a vizuálně přitažlivým) …
Znáte malování ve Win­dows sys­té­mech? Tohle je lepší, a hlavně online verze! A umí dokonce i vrstvy. Nemu­síte si tak ničit předlohu.
Vizuálně zají­mavý živo­topis! Konec nudným a dlouhým shrnu­tím. Ukažte svému budou­címu zaměstnava­teli, že za to sto­jíte pomocí info­grafiky, která shrnuje vaše pra­covní zku­šenosti i osobní dovednosti …
Perfektní tvo­řítko koláží z vašich foto­grafií a obrázků! Vy jen vybe­rete foto­grafie a šablonu, která defi­nuje tvar, do kte­rého budou foto­grafie posklá­dány. Jedná se o vtipnou a poutavou formu prezentace …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter