Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.
Chcete si kres­lit, ale zrovna nemáte po ruce ski­cák? Odosketch je online řešení! Jedná se o nástroj, který velmi zdařile simuluje offline kres­lení do skicáře.
Nudíte se a chcete se něčím zabavit? Něčím, co je kre­a­tivní a bude vás to hrozně moc bavit? A ještě z toho můžete mít nějaký uži­tek? Tak se zabavte – Myoats!
Tahle grafická uti­litka má moc! Z vás udělá celebritu a z vašeho loga megapro­jekt! Nevě­říte? Vyzkou­šejte, když všechny mar­ke­tingy selžou!
EnThread je online nástroj pro okamži­tou (pře­devším barevnou) úpravu obrázků.
Que­eky je online nástroj, který slouží pro kres­lení přímo v okně pro­hlížeče. Vše velmi pro­fe­si­o­nálně — není to jen další oby­čejný edi­tor do sbírky, dokonce umožňuje práci s vrstvami.
Scribbler­Too je velmi návy­kový online nástroj určený pro kres­lení přímo v okně prohlížeče.
Spe­a­king Image je online edi­tor, který pře­tváří jedno­duché a oby­čejné obrázky a fotky v mul­ti­me­di­ální díla pro­fe­si­o­nální kvality.
Hle­dáte hezké vek­to­rové obrázky, které můžete zdarma pou­žívat? Tak vyzkou­šejte Vec­torpor­tal – se svými více než 10 mili­ony obrázky zdarma ke stažení vám třeba pomůže zís­kat přesně to, co hledáte.
Hle­dáte krásné digi­tální foto­grafie, které můžete zdarma pou­žívat, edi­tovat a dále šířit? Pak vyzkou­šejte Veezzle! Jedná se o vyhle­dávač foto­grafií, které jsou zdarma k využívání.

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter