Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.
I ten nej­větší pro­fe­si­o­nál potře­buje někdy pora­dit! Kolem nás se neu­stále objevují nové a nové pojmy. Pokud si někdy nejste jisti význa­mem něja­kého slova, není nic snadnějšího, než se podívat, co …
Online nástroj na učení a zlepšování paměti! Umožní vám pomocí oblí­beného kar­tič­kového sys­tému vytvá­řet vlastní sady učiva nebo stu­dovat ty, které už vytvo­řil někdo před vámi. A hlavně umí super pracovat …
Kar­tičky = oblí­bená forma učení! Quizlet je opravdu obrov­ská „kar­tič­kárna“, která čeká jen na vás. Umožní vám nau­čit se prak­ticky coko­liv — jazyky, his­to­rii umění, geo­me­t­rii i ban­kovnic­tví. Kromě …
Máte pro­blémy s pamětí? Potře­bujete se něco nau­čit — něco si pořádně zapa­ma­tovat? Třeba slovíčka při výuce cizího jazyka? Nebo se chcete nau­čit vlajky a hlavní města všech států na světě? Pokud patříte …
Učení může být i zábavné. Potře­bujete se něco nau­čit a doopravdy si to dobře zapa­ma­tovat? A také chcete, aby vás tento pro­ces bavil? Do hlavy to sice musíte dostat sami, ale jsou tu cesty, jak si …
Učení zábavnou a milou for­mou! Nevě­říte? Stačí jeden pohled a budete si tím jisti! Netra­diční metoda výuky cizích jazyků vás prostě bude bavit. Spojte pří­jemné s uži­tečným. Naučte se prokrastinovat …
Píšete povídku? Poezii? Diplo­movou práci, výkaz nebo něja­kou odbornou či pro­fesní práci? Vyva­rujte se opa­kování těch stejných slov neu­stále dokola. Jak na věc? Prostě pou­žijte ABZ slovník českých …
Forvo je online sbírka výslovností! Jedete někam na dovo­lenou? Učíte se cizí jazyk? Potře­bujete zjis­tit správnou výslovnost něja­kého slova v cizím jazyce? Forvo vám pomůže! …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter