Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.
Důležité data v kalen­dáři? Výročí, naro­zeniny, svátky, pra­covní dovo­lené a různé schůzky? Stává se vám, že na to prostě zapo­mínáte a klidně si naplánujete rodinný oběd přesně na dobu, kdy máte důležité …
More­days je elek­tro­nický diář, který skvěle mixuje komplexnost, pou­ži­telnost a fešný design. Umožňuje spravovat úkoly, kon­takty, udá­losti i poznámky. I když to zní složitě, snaží se být More­days co …
Coo­len­dar je cool plánovač vašeho času. Jeho výho­dou je pou­žívání „lid­ského“ jazyka (ale pouze ang­lického) pro zadávání úkolů. Můžete tedy pou­žít různé for­mulace, jako např. dnes, zítra, v neděli, …
Zapo­mínáte doma diář a nevíte tak, kdo má kdy naro­zeniny? Nepa­ma­tujete si, kdy máte jakou poradu, kdy jste si domlu­vil pro­hlídky u dok­torů či fil­mový večer s kama­rády? Pomoc je poměrně snadná, jediné, …
Potře­bujete komu­ni­kovat se spo­lu­žáky při práci na pro­jektu? Vyu­žíváte časové osy? Nemů­žete se sejít? Nechcete si instalovat další soft­ware do vašeho počí­tače? Team­box je tu pro vás. Můžete tak využít …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter