Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).
Potře­bujete rychle vytvo­řit word cloud („mrak slov“)? Nechcete se regis­trovat a chcete si ho pěkně stáh­nout a uložit na svůj počí­tač? Tak přesně pro vás je tu WordItOut! …
Wor­dle je zají­mavý online nástroj, který umožňuje rychlé vytvo­ření „mraku slov“ z webové stránky nebo ze sou­vis­lého textu.
Tagul je bez­platný online nástroj pro vytvá­ření mraků ze slov – slova můžete buď zadávat přímo nebo je nechat načíst z webové stránky. Mraky slov jsou velmi zají­mavou možností, jak vizua­lizovat data. …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter