Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.
Min­d­Meis­ter online nástroj, který slouží k tvorbě a sdí­lení myš­len­kových map. Je to opravdu komplexní nástroj, který vám umožňuje vytvo­řit myš­len­kovou mapu přesně podle vašich představ!
Dia­gramly je určený k tvo­ření dia­gramů! A to bez něja­kých zapekli­tých složi­tostí. Potře­bujete vytvo­řit nějaký návrh? Myš­len­kovou mapu? Mode­lovat pra­covní pro­ces či vývo­jový dia­gram? S Dia­gramly rychle, …
Hle­dáte novou alterna­tivu k vytvá­ření pre­zen­tací? Zají­mavý nástroj pro tvorbu myš­len­kových map? Pak vyzkou­šejte netra­diční Spicyno­des! Slouží k tvorbě neli­ne­árních pre­zen­tací a myš­len­kových map. Práce …
Spi­der­Scribe je unikátní nástroj pro vytvá­ření krásných myš­len­kových map. Bra­in­stor­ming je pro něj rovněž hračka — zkuste ho někdy pou­žít a sami uvidíte!.
Myš­len­kové mapy můžete tvo­řit i bez pas­te­lek a papíru. Přímo v okně vašeho pro­hlížeče. Pomocí myš­len­kové mapy si můžete v hlavě uspo­řá­dat nějaký pro­blém a vymys­let mu kre­a­tivní řešení! Nebo si pěkně …
Cre­a­tely je online nástroj, který vám pomocí vymakaného edi­toru umožňuje vytvá­řet dia­gramy. Ale ne jen tak ledajaké! Klidně v něm můžete navr­hovat aplikace či webové stránky nebo vývo­jové či Vennovy …
Bubbl​.us je online nástroj, který je určený pro tvorbu myš­len­kových map. Pokud prefe­rujete snadné a intui­tivní ovlá­dání kom­bi­nované s možností vytvo­řit kva­litní myš­len­kovou mapu v co nejkratším čase …
Máte rádi myš­len­kové mapy? Chcete je tvo­řit i online a doopravdy si to užívat? Žádná zby­tečná otravná nasta­vení; jen vy, vaše myš­lenky a na konci vizuálně nád­herná mapa. Coggle vám umožní vytvářet …
Bra­in­stor­ming? Myš­len­kové mapy? Stále aktuální témata! Exob­rain při­chází zase s něčím tro­chu novým. S něčím, co vám třeba bude konečně pasovat. Milá grafika, snadné ovlá­dání. Nakoukněte do světa chytrých …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter