Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.
S Pho­to­bucket můžete vytvá­řet (téměř) umě­lecké fotky, sdí­let je na soci­álních sítích, jako např., Face­book nebo Twit­ter nebo pro­střednic­tvím odkazů přes e-​mail, webová fóra, Instant Mes­sengery a další …
Pec­kovní online grafický edi­tor. Pou­žívá se úplně snadno a má hro­madu skvě­lých vychytávek. Pokud odteď budete potře­bovat něja­kou edi­taci foto­grafie online, skočte si sem. Úspěch zaru­čen. Bez nervů, …
Chcete se pochlu­bit svými vese­lými fot­kami z prázdnin nebo kama­rá­dům ukázat, jak ve volné chvíli třeba malujete? Chcete, aby to byla sku­tečně bomba, kte­rou nikdo nepře­hlédne? Vyu­žijte Slidebomb!
Proč si pro­hlížet jedno­duché, nic nevy­po­ví­da­jící, prostě „pouze“ obrázky? Obo­haťte je o více infor­mací a vklá­dejte do nich odkazy na písničky, videa, prostě co vás napadne! Jenom varování: Thinglink …
Taky jste pro­padli nové mánii, ve které hlavní roli hrají hýba­jící se GIFové obrázky? Pokud ne, tak díky tomuto nástroji pro­padnete. A pokud ano, zna­mená to pro vás hro­madu zábavy a téměř nevyčerpatelné …
Potře­bujete ilu­strační obrázek do článku, hle­dáte nový cover obrázek pro váš Face­boo­kový pro­fil či stránku? Chcete obo­ha­tit své pří­spěvky v blogu nebo v soci­álních sítích? Tak zbystřete, stačí vědět …
Znáte malování ve Win­dows sys­té­mech? Tohle je lepší, a hlavně online verze! A umí dokonce i vrstvy. Nemu­síte si tak ničit předlohu.
Nebylo by skvělé mít takové interne­tové uložiště, kam si schováte zají­mavý obsah už navždy? Navíc pře­hledně a dostupně odkudko­liv. A to je přesně Gimme Bar, taková online výstřiž­ková služba.
Perfektní tvo­řítko koláží z vašich foto­grafií a obrázků! Vy jen vybe­rete foto­grafie a šablonu, která defi­nuje tvar, do kte­rého budou foto­grafie posklá­dány. Jedná se o vtipnou a poutavou formu prezentace …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter