Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.
Fave­bucket je úžasný nástroj pro zálož­kování online zdrojů, který má velmi snadné ovlá­dání a při­tom nabízí obrov­ské množ­ství doopravdy velmi chyt­rých funkcí!
Exis­tuje hodně cest, které vás dove­dou k vytvo­ření zají­mavé a poutavé pre­zen­tace. Jednou z nich je i Bunkr! Nasypete si do něj nej­růz­nější poklady, které nalez­nete v libovolných interne­tových zákoutích …
Tenhle nástroj je takový mix mezi zálož­kováním (bookmarkingem) zdrojů, tvor­bou seznamů a úkolníčků. Navíc si tyto seznamy můžete tvo­řit zcela sami nebo spo­lu­pra­covat na jejich tvorbě s celým světem. …
Doopravdy jedno­duchý a funkční nástroj pro pořádné pořá­dání vašich online zdrojů. Žádné zby­tečné funkce navíc, pouze to hlavní a důležité. Založení a pořá­dání všeho co se vám online zalíbí. Pokud …
Malé a milé zkra­covátko vašich odkazů. Funguje to naprosto jedno­duše — vložíte URL adresu, kte­rou chcete zkrá­tit a tr​.im vám ji pokrátí na sne­si­telnou délku. Nejenže se pak lépe sdílí, ale také to …
Posí­lání sou­borů online je vždycky docela věda. Samo­zřejmě se nabízí možnost, že to pošlete e-​mailem, ale co když je daný sou­bor prostě moc velký (nebo jen tro­chu větší)? Pak musíte zajis­tit, aby …
Nudíte se? Online jsou vždycky nějaké dobré zábavy! A my pro vás máme nástroj, který vám zaru­čeně nějaké při­nese. Jedná se totiž o vir­tu­ální nástěnku zají­mavostí, vtipností i poučností. V multimediálních …
Další nástroj na pořá­dání vašich záložek! Pořá­dat si záložky je nejen hravé, ale taky zdravé. A velmi to podpo­ruje vaši pro­duk­tivitu. A kromě toho se nejedná o jen tak ledajaký nástroj. Zapomeňte …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter