Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.
Zálož­kovací služba, která ve vašich odkazech udělá konečně pořá­dek! Kromě snadného pou­žívání má pro vás při­pra­venou i možnost sle­dovat zají­mavé účty, spo­lu­pra­covat s kolegy a kama­rády a samozřejmě …
Máte udě­lat důležité roz­hodnutí? Potře­bujete si vše dobře pro­mys­let? Vidět pro a proti? Chcete na dovo­lenou? Nové auto? Objevit novou restau­raci? Počí­tač? Zkratka coko­liv? Bundlr vám bude asistovat …
Aneb „vytvořte si snadno a online vlastní stránku s odkazy“! Co více dodat? Chcete konečně jedno­duchý (navíc český!) a při­tom dosta­tečně funkční nástroj na správu vašich záložek? Tak tady ho máte: …
Nikdy vás nechytly oby­čejné zálož­kovače odkazů a zdrojů, pro­tože byly moc fádní a vizuálně nepři­taž­livé? Pak je tu pro vás řešení — Pub­li­cate! Vaše zdroje budou na jednom místě. Pře­hledně seřazené. …
Ces­tování! Sdí­lení foto­grafií! Hudební zážitky! Nemáte je s kým sdí­let? Už vás nudí soci­ální sítě, kde kaž­dého znáte? Tip Tap je právě pro vás! Je to unikátní soci­ální síť bez přá­tel! Zní to děsivě? …
Infor­mace a jejich zdroje na jednom místě — sdí­lejte zna­losti na jakéko­liv téma poutavou a zábavnou for­mou. Nene­chejte zají­mavosti jen tak odcházet a zani­kat. Zasaďte je do Scoop​.it a nechte je kvést …
Další zálož­kovací služba! Kromě webu do ní můžete dávat i sou­bory ze svého počí­tače. Je zcela zdarma, klade důraz na rych­lost pou­žívání a necpe vám žádné nepo­u­ži­telné funkce navíc. Ide­ální nástroj …
Pearl­trees je vizuálně velmi pove­dený nástroj, který umožňuje zálož­kovat vaše perly (odkazy, obrázky i poznámky), takže už je nikdy nebu­dete muset cpát do lišty v pro­hlížeči. Navíc můžete jednotlivé …
Každá činnost vyža­duje tro­chu šťávy. Tro­chu zábavy. Tro­chu ori­gi­na­lity. Pokud vás až dopo­sud zálož­kování zají­mavých odkazů nebavilo, nemu­síte si mys­let, že je vše ztra­ceno a nikdy to nepů­jde. Existuje …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter