Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).
Psát si deník je zdravé a pro­spěšné. Pokud jste kdy měli obavy, že je to nebez­pečné, pro­tože vám může deník někdo ukrást a nakouknout do něj, můžete je právě teď odho­dit. Penzu je totiž chráněný heslem. …
Chtěli byste mít deník, ale víte, že prostě nejste schopni si do něj každý den napsat zápis? Pokud již pou­žíváte nějaké online služby (Twit­ter, Face­book, Tum­blr a tak podobně), vlastně si (nevědomky) …
Máte pro­blémy s pamětí? Potře­bujete se něco nau­čit — něco si pořádně zapa­ma­tovat? Třeba slovíčka při výuce cizího jazyka? Nebo se chcete nau­čit vlajky a hlavní města všech států na světě? Pokud patříte …
Učení může být i zábavné. Potře­bujete se něco nau­čit a doopravdy si to dobře zapa­ma­tovat? A také chcete, aby vás tento pro­ces bavil? Do hlavy to sice musíte dostat sami, ale jsou tu cesty, jak si …
Správa aktivit! Je mnoho oblastí, kde tento šikovný nástroj můžete vyu­žít. Každý den si můžete zazna­menávat vlastní hmotnost, počet uběh­nutých kilo­me­trů, dobu strá­venou hrou na klavír nebo třeba počet …
Hle­dáte online místo, kde byste si mohli vést skrytý online dení­ček? Nebo pro­stor, kde byste dostali jen prázdnou stránku a mohli si na ni každý den napsat, co se vám zrovna honí v hlavě? Tak přesně …
Bank of Ima­gi­nation je online nástroj, který vás může inspi­rovat, roz­pum­po­vat vaši obrazo­tvornost nebo vás nechat jen tak rela­xovat a v klidu přemýšlet.
Nudíte se? Při­jde vám internet pořád stejný? Chcete novou zábavu? Nový obsah a zdroje? Chcete si rozší­řit vlastní obzory, pou­čit se a zkrátka pořád objevovat nové a nové? Založte si účet na StumbleUpon! …
Chcete si psát deník? My Memo­ries Are je vizuálně při­taž­livý nástroj, který pro to byl stvo­řen. Svoje denní záznamy navíc můžete obo­ha­tit o obrázky, videa nebo různé dokumenty!

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter