Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).
Orchestra je online úkolní­ček, který se snaží spo­jit co nej­více doopravdy uži­tečných funkcí s jedno­duchým a pře­hledným designem. A navíc umožňuje i spo­lu­práci s kolegy a kama­rády, takže je z toho …
Jedno­duchý, skvěle řešený a hlavně pou­ži­telný úkolní­ček, který umožňuje dokonce i spo­lu­práci s kolegy a kama­rády. Vše velmi pře­hledně a rychle. Funkčně v pro­hlížeči, ale i v chyt­rém telefonu.
I ten nej­větší pro­fe­si­o­nál potře­buje někdy pora­dit! Kolem nás se neu­stále objevují nové a nové pojmy. Pokud si někdy nejste jisti význa­mem něja­kého slova, není nic snadnějšího, než se podívat, co …
Hle­dáte snadno pou­ži­telný a pře­hledný nástroj pro rych­lou správu vašich pozná­mek a úkolů? Takový, který budete doopravdy pou­žívat? Vyzkou­šejte WorkFlowy! Naprosto čistý a jedno­duchý design. Rychlost …
Máte nutkání se online vyjá­d­řit k něja­kému pro­blému? Oko­men­tovat něja­kou udá­lost? Blog nechcete, pro­tože víte, že ho jinak k ničemu nevy­u­ži­jete? Komen­tář pod něja­kým článkem by zase snadno zapadl …
Říká vám něco GTD? Metoda Get­ting Things Done? Vyu­žívejte lépe svůj čas, zvlá­dejte své úkoly a ještě si to náramně užijte. S Nirvanou určitě. Pracuje na správě vašich povinností v pro­hlížeči i na …
Kar­tičky = oblí­bená forma učení! Quizlet je opravdu obrov­ská „kar­tič­kárna“, která čeká jen na vás. Umožní vám nau­čit se prak­ticky coko­liv — jazyky, his­to­rii umění, geo­me­t­rii i ban­kovnic­tví. Kromě …
Tou­žíte v interne­tech objevovat stále něco nového? Chcete obsah, který je vám šitý přímo na míru? Chcete si zpří­jemnit chvíli nicne­dě­lání a ještě si rozší­řit obzory? Gene­rá­tor obsahu Zamíchej.cz má …
Online úkolní­ček zase tro­chu jinak. Můžete si do něj jen oby­čejně vklá­dat své úkoly. Ale také k nim můžete při­dávat nej­růz­nější barvičky a pro­jekty a pak je podle toho fil­trovat. Navíc je vám automaticky …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter