Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.
S online svě­tem (a hlavně s nástroji) se neu­stále posu­nují možnosti záznamu vašich vzpo­mínek. Deníky byly dřív papí­rové a dnes jsou vir­tu­ální. A Memrify to posu­nuje ještě dál — nabízí vám online správu …
A je to tady. Úkolní­ček, který konečně zato­čil se sta­rým a nudným stylem zápisu úkolů. Už žádné seznamy, které v sobě nemají žádnou kloudnou sou­vis­lost. Otevřete náruč i mysl této úžasné novince - …
Myš­len­kové mapy zase tro­chu jinak! Pokud vás nebaví si jednot­livé bub­linky kli­kat a zdržovat se tím, je pro vás tenhle nástroj jako stvo­řený. Zde totiž myš­len­kovou mapu jenom píšete a její grafické …
Chcete si psát online deník? Hle­dáte mini­ma­lis­tické místo k blogo­vání? Potře­bujete si psát zápisky z předná­šek? Tohle všechno Write.app bez pro­blémů zastane. Můžete psát, tří­dit, edi­tovat a exportovat, …
Už se vám zají­dají všechny ty blogy a blogo­vací platformy, které jsou vlastně pořád dokola jedno a to samé? Bez inovace, bez zamyš­lení? Chcete konečně něco nového, svě­žího, jiného a zároveň umělecky …
Hle­dáte nástroj na správu svých pozná­mek, který bude mini­ma­lis­tický tím, co umí a zároveň to bude umět dělat doopravdy dobře? Pak vyzkou­šejte Fetch­no­tes! Nástroj pro správu vašich pozná­mek. I na vašich …
Potře­bujete oslnit budou­cího zaměstnava­tele? Mějte svůj živo­topis online a ukažte, že jste kre­a­tivní, máte úžasně vypa­da­jící živo­topis i s portfo­liem vašich prací a navíc umíte ovlá­dat a využívat …
Perfektní úkolní­ček, který obsahuje jen to, co během zadávání a plnění úkolů doopravdy potře­bujete. A dokonce vám i napo­čítá čas, který musíte něja­kému pro­jektu věnovat. Nahrávejte si s úkoly související …
Pat­říte ke komu­nitě KISKu nebo do Sekce Expe­ri­men­tálního Kni­hovnic­tví? Pak byl přímo a spe­ci­álně pro vás vytvo­řen tenhle nástroj na sdí­lení a poptávání nej­růz­nějších věcí a kompe­tencí! To znamená, …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter