Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.
Tou­žíte mít online dení­ček, ale musí být jedno­duchý na pou­žívání, chráněný proti vykra­dení a měl by při­ná­šet i něco navíc? Okoukněte Upto­thesky! Je to dení­ček, adre­sář i uklá­dátko zají­mavých odkazů! …
Tou­žíte po online deníku nebo jen semeništi vašich vzpo­mínek? Máte rádi jedno­duchost, pou­ži­telnost a bez­pečnost? Vyzkou­šejte Pen­mia. Zabez­pe­čený deník, který můžete (ale nemu­síte) sdí­let s kamarády. …
Fas­ci­nují vás sny? Pište si o nich deník! Papí­rový deník je sice skvělá věc, ale ten online vám nabízí různé funkce navíc. Kromě toho, že vám ho nikdo cizí nebude moct číst, vytváří i časové osy, …
Online nástroj na učení a zlepšování paměti! Umožní vám pomocí oblí­beného kar­tič­kového sys­tému vytvá­řet vlastní sady učiva nebo stu­dovat ty, které už vytvo­řil někdo před vámi. A hlavně umí super pracovat …
Chcete si začít psát deník a hle­dáte vhodný online nástroj? Dear­Di­ary vám kromě osobního sou­kro­mého deníku nabízí i další možnosti, které obvykle při­náší deník papí­rový. A navíc vyu­žívá výhod online …
Učení zábavnou a milou for­mou! Nevě­říte? Stačí jeden pohled a budete si tím jisti! Netra­diční metoda výuky cizích jazyků vás prostě bude bavit. Spojte pří­jemné s uži­tečným. Naučte se prokrastinovat …
Fas­ci­nují vás vaše sny? Chcete se o nich dozvě­dět víc? Nebo si žádné své sny nepa­ma­tujete a chcete, aby se to změnilo? Zapojte se do tohoto unikát­ního nástroje a popi­sujte své sny nebo aspoň jejich …
Dopo­ru­čování zdrojů postou­pilo opět do nové úrovně! Pomocí hodno­cení vašich chutí je vám doru­čován ten nej­šťavna­tější obsah. A zároveň máte možnost zálož­kovat a sdí­let svoje zdroje. Opravdu. Super …
Píšete povídku? Poezii? Diplo­movou práci, výkaz nebo něja­kou odbornou či pro­fesní práci? Vyva­rujte se opa­kování těch stejných slov neu­stále dokola. Jak na věc? Prostě pou­žijte ABZ slovník českých …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter