Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).
Potře­bujete se dobře roz­hodnout? Vybí­ráte dovo­lenou? Nové auto? Boty? Počí­tač? Zkrátka coko­liv? Liiist vám umožní vytvo­řit si seznam růz­ných věcí a následně na něm jednot­livé položky hezky porovnat! …
Máte tým a plánujete setkání? Pořád se nemů­žete domlu­vit? Doha­dování na Face­booku vás nebaví a neu­stálé pře­po­sí­lání e-​mailů, na které nikdo stejně neod­po­vídá, je pro vás už noční můra? Nebo máte v …
Jste mar­ke­tér nebo jen v sítích a nástro­jích zamo­taný nadšenec? IFTTT vám pomůže jednot­livé nitky roz­mo­tat, pro­tože vás nechá vytvo­řit vztahy mezi jednot­livými nástroji a navíc pro­vede akci rovnou …
Nástroj pro pro­jek­tový manage­ment, který vám umožní dělat pra­covní, týmové a pro­jek­tové věci velmi efek­tivně. Sli­buje to sice kdejaký podobný nástroj, ale Bir­dview Pro­jects dělá vše pro to, aby tyto …
Tým! Pro­duk­tivita! Spo­lu­práce! Pro­jekt! Práce! Úkoly! Zod­po­vědnost! Před­chozí slova už nemusí být noční můry ani prázdné pojmy bez obsahu, co vás už nechávají totálně chladnými. Popadněte Trello a …
Žádáte si podrobný pře­hled vaší pro­duk­tivity? Pěkně na minuty a pře­hledně u jednot­livých ukolů? Paymo je řešením! Pro­po­juje pro­jek­tový manage­ment a time tracking (měření času) a navíc je v češtině! …
Máte dost ulepených papírků a neko­nečných úkolníčků? Vždycky je někde zapo­menete nebo nejsou zrovna po ruce a vy mrháte čas tím, že se je snažíte najít? Nebo si úkol rovnou špatně zapa­ma­tujete? Online …
Zabýváte se mar­ke­tingem? Začínáte být zma­tení ze všech těch soci­álních sítí a nástrojů, které k tomu musíte nejen pou­žívat, ale také je mezi sebou pro­vazovat a činnost v jednom pro vás automaticky …
Perfektní a pře­hledný nástroj na pro­jek­tový manage­ment. Plnění povinností, sdí­lení doku­mentů, vymýš­lení nových nápadů a vůbec spo­lu­práce všeho druhu! Tin­der si každý zami­luje, konec s věčnými nářky …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter