Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.
S online svě­tem (a hlavně s nástroji) se neu­stále posu­nují možnosti záznamu vašich vzpo­mínek. Deníky byly dřív papí­rové a dnes jsou vir­tu­ální. A Memrify to posu­nuje ještě dál — nabízí vám online správu …
Chcete zvýšit svoji pro­duk­tivitu? Lépe komu­ni­kovat se svým týmem? Neza­po­menout na žádný úkol, který máte udě­lat? Zkou­šeli jste to mockrát, ale obrov­ské nástroje pro time manage­ment vás spolehlivě …
Remem­ber the Milk je skvělý nástroj pro poho­dlnou organizaci úkolů. Zároveň jej můžete pou­žívat pro zlepšování své úrovně time manage­mentu. Plánování a organizování schůzek se s tímto nástro­jem stane …
Chcete si psát online deník? Hle­dáte mini­ma­lis­tické místo k blogo­vání? Potře­bujete si psát zápisky z předná­šek? Tohle všechno Write.app bez pro­blémů zastane. Můžete psát, tří­dit, edi­tovat a exportovat, …
Nutně si někam potře­bujete napsat aktuální nápad nebo poznámku a ide­álně tento online lís­tek hned ode­slat do světa a sdí­let s kolegy? Notes​.io je řešení!
Padlet (dříve znám jako Wallwisher) je online nástroj, který umožňuje vytvo­řit vir­tu­ální zeď, na kte­rou pak „lepíte“ papírky s poznámkami, odkazy, sou­bory nebo fot­kami. Pokud máte rádi kla­sické barevné …
Hle­dáte nástroj na správu svých pozná­mek, který bude mini­ma­lis­tický tím, co umí a zároveň to bude umět dělat doopravdy dobře? Pak vyzkou­šejte Fetch­no­tes! Nástroj pro správu vašich pozná­mek. I na vašich …
Evernote je online služba, která umožňuje zazna­menávat poznámky, nápady a myš­lenky. Vyniká tím, že je opravdu mul­tiplatformní — můžete ji pou­žívat ve webovém pro­hlížeči, ve svém počí­tači, na tabletu …
Máte rádi nástěnky, na které si můžete při­pi­chovat vzkazy, seznamy a obrázky? Lino je přesně taková nástěnka, jenže v elek­tro­nické online formě!

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter