Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.
Empressr je další z řady online nástrojů, které tvoří pre­zen­tace. Je však opravdu plno­hodnotnou náhražkou velkých komerčních pro­gramů pro tvorbu prezentací. …
Pro­jeqt je unikátní nástroj, který umožňuje tvorbu netra­dičních pre­zen­tací. A to pomocí vytvá­ření jednot­livých slidů a jejich růz­ného řazení a seskupování.
Více konfe­rencí v jeden den, kde chcete předná­šet? Nechcete nikoho ochu­dit o svá moudra, názory a famózní řeč? Tak jste právě našli nástroj, který to vyřeší za vás! Poskytne vám místo, kam můžete nahrát …
Reel je šikovný a snadno ovla­da­telný nástroj, který v prvé řadě umožňuje vytvo­ření pre­zen­tace. Dále vám i pomůže s jejím následným sdí­lením či vklá­daním do stránek pomocí jedno­duchého kódu. …
Sli­destaxx je poněkud netra­dičně fungu­jící nástroj pro vytvá­ření pre­zen­tací v online pro­středí. Snadno a rychle s ním vytvo­říte poutavou pre­zen­taci, která bude sesklá­dána z jinde pub­li­kovaných materiálů. …
… nejsou vytvá­řeny jednot­livé slidy, ale jakási kompletní mapa celé pre­zen­tace, po které se pouze plynule pře­misťujete a při­bli­žujete nebo oddalujete jednot­livé její části. Dokonce i ve 3D! …
Dipity je online nástroj určený pro tvorbu inter­ak­tivních časových os. Ty můžete vyu­žít třeba ve výuce nebo jako ori­gi­nální pre­zen­tační nástroj. Nemu­síte se ale omezovat — klidě je pou­žijte jako osobní …
Vuvox je bez­platný online nástoj, pomocí kte­rého je možné tvo­řit netra­diční mul­ti­me­di­ální pre­zen­tace. Pro vyu­žívání Vuvoxu je nutné se regis­trovat. Po regis­traci se uživa­teli nabízí mul­ti­mé­dia, se …
Chcete si vytvo­řit krásnou časovou osu? Tiki-​Toki to umí přímo učebni­cově! Jedná se totiž o bez­platný online nástroj, který slouží k vytvá­ření inter­ak­tivních časových os (takzvaných „timelines“). …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter