Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.
Živo­topis je klíč k novému zaměstnání. Doopravdy. A nejedná se jen o jeho obsah, ale i o jeho formu. Je jedno­duché otevřít ten nej­oby­čejnější tex­tový pro­ce­sor a pod sebe napsat jednot­livé životopisné …
Netra­diční forma pre­zen­tace nějaké udá­losti a pře­devším skvělá volba, jak vyprávět nějaký pří­běh po internetu! Neu­vě­ři­telně při­taž­livé, nesku­tečně dobře pro­blém při­bli­žu­jící! Velké množ­ství lehce …
Podpora výuky online? Zají­mavě, neotřele a zábavně? Vyzkou­šejte Edcanvas! Umožní vám na prázdné plátno posklá­dat mul­ti­me­di­ální obsah, čímž vytvo­říte vizuálně zají­mavou pre­zen­taci a sesku­píte zdroje …
Psané živo­topisy jsou nuda. Chcete oslnit? Pře­kvapte s Vizua​lize​.me! Vytvoří vám info­grafiku přímo o vás. Musíte mu jen věnovat data a následně už se stačí jen chlu­bit pro­fe­si­o­nálním (a vizuálně přitažlivým) …
Máte kopu růz­ných pro­filů na kopě růz­ných online slu­žeb? Chcete to nějak sjedno­tit do formy osobní vizitky? Založte si účet na About​.me! Sdí­lejte infor­mace o vás na stránce, která je jen o vás!
pre­zen­tacemi je jedna potíž. Kam s nimi? Kam je dát, aby byly pří­stupné a poho­dlně sdí­li­telné? Aby to bylo pří­jemné pro uživa­tele i pro vás? Většina lidí nad tím moc nepře­mýšlí a chodí po vyšlapaných …
Vizuálně zají­mavý živo­topis! Konec nudným a dlouhým shrnu­tím. Ukažte svému budou­címu zaměstnava­teli, že za to sto­jíte pomocí info­grafiky, která shrnuje vaše pra­covní zku­šenosti i osobní dovednosti …
Jedno­duše pří­stupné online pro­středí pro online vzdě­lávání! Dostanete vlastní pro­stor, vlastní stu­denty a můžete jim novým, zají­mavým a neotře­lým způ­so­bem předklá­dat stu­dijní pre­zen­tace — tedy nej­růz­nější …
Bra­in­stor­ming? Myš­len­kové mapy? Stále aktuální témata! Exob­rain při­chází zase s něčím tro­chu novým. S něčím, co vám třeba bude konečně pasovat. Milá grafika, snadné ovlá­dání. Nakoukněte do světa chytrých …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter