Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.
Tvo­řítko časových os! Perfektní design, snadná práce. Můžete pou­žívat ve vzdě­lávání (vytvořte časovou osu o prů­běhu života Marie Anto­i­netty) i pro účely perfekt­ního a pre­ciz­ního mar­ke­tingu (představte …
Chcete vizuálně hezké a na ovlá­dání nesložité tvo­řítko myš­len­kových map, které má i ve zdarma verzi všechny funkce a vymoženosti? Tak to pak chcete Popplet! Kromě kla­sických úprav jednot­livých uzlů …
Tvo­řítko videa z nej­růz­nějších online mate­ri­álů! Vy si najdete hezké obrázky, foto­grafie, videa, text i hudbu a následně je zde jenom posklá­dáte a postří­háte do poža­dované úrovně krásy a profesionality. …
… sbí­rat veselé obrázky koťá­tek. Může to být bom­bas­tická pre­zen­tace nebo veš­keré dostupné mate­ri­ály k něja­kému před­mětu. Vyu­žití je jen na vás, ale roz­hodně byste tenhle úžasný nástroj neměli nechat zahálet! …
Minu­lostí se stávají doby, kdy jste potře­bovali k odpre­zen­tování pro­jek­tor! Doufali jste, že počí­tač bude mít potřebná písma a bude k dis­po­zici dál­kové ovlá­dání snímků, abyste potupně nestáli za klávesnicí …
Chcete si vytvo­řit naprosto kou­zelně a pro­fe­si­o­nálně vypa­da­jící video? Vůbec nevadí, že jste v tom totální nová­ček. Nahrajete si obsah a prostě ho posklá­dáte dohro­mady. To složité udělá nástroj za …
Máte rádi myš­len­kové mapy? Chcete je tvo­řit i online a doopravdy si to užívat? Žádná zby­tečná otravná nasta­vení; jen vy, vaše myš­lenky a na konci vizuálně nád­herná mapa. Coggle vám umožní vytvářet …
Video je IN! Chcete si vytvo­řit vlastní? Třeba z foto­grafií a obrázků nebo si ho posklá­dat z růz­ných videí? Doplnit to hud­bou nebo komen­tá­řem? Stu­peflix vám to zařídí. Jedno­duše a samo­zřejmě v naprosto …
To už tady dlouho nebylo! Nový super­ná­stroj na tvorbu pre­zen­tací, který dale­ko­sáhle pře­ko­nává běžné pre­zen­tační pro­středky. Ponořte se do 3D světa a vyskočte tak ze zaběhlého vlaku pla­ca­tých slideů …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter