Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.
Exis­tuje hodně cest, které vás dove­dou k vytvo­ření zají­mavé a poutavé pre­zen­tace. Jednou z nich je i Bunkr! Nasypete si do něj nej­růz­nější poklady, které nalez­nete v libovolných interne­tových zákoutích …
Máte rádi vizua­lizování dat? Nebo vytvá­ření perfekt­ních webových pre­zen­tací? Máte infor­mace, články nebo obrázky a chcete je sdí­let světu? Pak je tu pro vás tenhle nástroj — nechá vás prezentovat …
Ozvláštněte svoje webové stránky! Vložte do nich dooprav­dicky pro­fe­si­o­nální widgety. Ty vám umožní pre­zen­tovat návštěvníkům stránek vaše obrázky, hudbu i videa neokou­kanými způ­soby. Díky tomuhle nástroji …
Dneska se všechno urych­luje. Auto­ma­tizuje. Počí­ta­čuje. Tak proč ne i tvorba vašeho osobního videa? Magisto je takový mixér, do kte­rého dáte všechny potřebné ingre­di­ence a on vám udělá chutný koktejl. …
Jedno­duchý a sku­tečně pří­jemně pou­ži­telný nástroj na tvorbu videa z vašich foto­grafií a obrázků sku­tečně exis­tuje! Vybe­rete hudbu a nahrajete fotky, které si posklá­dáte tak, jak si pře­jete, aby šly …
Už máte dost všech těch zná­mých a proflák­lých nástrojů, které vám dovo­lují vytvá­řet pro­pa­gační mate­ri­ály? Chcete oslnit něčím novým a neotře­lým? Pak je tohle nástroj přesně pro vás — neokou­kaný, jednoduchý, …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter