Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).
Min­d­Meis­ter online nástroj, který slouží k tvorbě a sdí­lení myš­len­kových map. Je to opravdu komplexní nástroj, který vám umožňuje vytvo­řit myš­len­kovou mapu přesně podle vašich představ!
… vaše pra­cování s tex­tem, tabul­kami, for­muláři i pre­zen­tacemi! …
Hle­dáte novou alterna­tivu k vytvá­ření pre­zen­tací? Zají­mavý nástroj pro tvorbu myš­len­kových map? Pak vyzkou­šejte netra­diční Spicyno­des! Slouží k tvorbě neli­ne­árních pre­zen­tací a myš­len­kových map. Práce …
Spi­der­Scribe je unikátní nástroj pro vytvá­ření krásných myš­len­kových map. Bra­in­stor­ming je pro něj rovněž hračka — zkuste ho někdy pou­žít a sami uvidíte!.
Potře­bujete zdoku­men­tovat něja­kou udá­lost, která pro­běhla na soci­álních sítích? Nebo chcete jen posklá­dat určité pří­spěvky dohro­mady a vyprávět tak nějaký pří­běh? Pak vyzkou­šejte Sto­rify, jedná se …
Chcete mít někde online svoji vizitku? A chcete být ori­gi­nální? Založte si vlastní Vizify a sdí­lejte základní (i rozší­řené) infor­mace o sobě pomocí inter­ak­tivní info­grafiky. To teď frčí. Prezentujte …
Sli­de­Share je místo, kam můžete nahrát své pre­zen­tace, letáky, návody, brožury a podobně. Pro­fe­si­o­nálně a poho­dlně je tak zpřístupnit nejširšímu okolí. …
Sli­de­Rocket je populární nástroj určený pro tvorbu pre­zen­tací přímo v okně vašeho pro­hlížeče. Jedná se o velmi pro­fe­si­o­nální nástroj, který plně nahradí (a možná i pře­koná) PowerPoint!
Myš­len­kové mapy můžete tvo­řit i bez pas­te­lek a papíru. Přímo v okně vašeho pro­hlížeče. Pomocí myš­len­kové mapy si můžete v hlavě uspo­řá­dat nějaký pro­blém a vymys­let mu kre­a­tivní řešení! Nebo si pěkně …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter