Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.
Důležité data v kalen­dáři? Výročí, naro­zeniny, svátky, pra­covní dovo­lené a různé schůzky? Stává se vám, že na to prostě zapo­mínáte a klidně si naplánujete rodinný oběd přesně na dobu, kdy máte důležité …
Máte nějaký pro­jekt? Nebo třeba partu kama­rádů? Potře­bujete nějaký online pro­stor, kde se s nimi můžete domlou­vat, řešit vše potřebné, zadávat si úkoly, vymýš­let nové věci, uklá­dat si soubory,…? …
Chcete vědět, kolik času věnujete jakému pro­jektu nebo činnosti? Nebo jste zaměstnava­tel a chcete aspoň tušit, co dělají vaši pod­řízení a kolik času čemu věnují? Yast vám pomůže udě­lat si pořá­dek ve …
Chcete vědět, kolik času reálně věnujete nějaké činnosti? Pokud ano, vyzkou­šejte Toggl. Je totiž určený pro time tracking (měření času). Navíc umožňuje pra­covat v týmu a sle­dovat pra­covní statistiky …
More­days je elek­tro­nický diář, který skvěle mixuje komplexnost, pou­ži­telnost a fešný design. Umožňuje spravovat úkoly, kon­takty, udá­losti i poznámky. I když to zní složitě, snaží se být More­days co …
TeamLab je online nástroj určený pro potřeby pro­jek­tového manage­mentu. Máte tým (pra­covní, spor­tovní, bandu kama­rádů) a chcete nějak lépe koor­di­novat vaši činnost? Zkrátka — chcete být totálně profi …
PBWorks je online nástroj určený pro spo­lu­práci něko­lika lidí. Máte tým lidí a potře­bujete vhodné pro­středí ke komu­nikaci, tvorbě a sdí­lení zna­lostí? Vyzkou­šejte PBworks, třeba z něj budete tak nadšení, …
Doodle je online nástroj, který je určený pro plánování schůzek. Plánujete setkání se svými přá­teli? Musíte uspo­řá­dat poradu se svými kolegy? Doodle vám pomůže najít ten nej­vhodnější čas pro jakoukoliv …
Pro­jek­tový manage­ment je složitá věc. Usnadnit si to ale můžete vhodným online pro­stře­dím! Wiggio je skvělá a úrodná půda, na které vám spo­lu­práce s týmovými kolegy jistě pokvete. Zkuste si do Wiggia …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter