Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.
Máte firmu, jste fre­e­lan­cer nebo třeba neziskovka? Všichni potře­bují mít pořá­dek ve svých účtech! Jakmile dojde na peníze, je nutné mít po ruce opravdu mohutný nástroj, který vám umožní vytvá­řet profesionální …
Soci­ální síť, která je zároveň pro­jek­tovým manage­men­tem a úkolníčkem. Zní to tro­chu šíleně, ale toto spo­jení je přímo geni­ální! A o své sou­kromí se bát nemu­síte, vždycky si můžete vše peč­livě nastavit. …
Robustní nástroj pro­jek­tového manage­mentu, který kom­bi­nuje komplexní pří­stup s jedno­duchým ovlá­dáním. Nabízí totiž jedno menu, které vás pře­hledně pro­vede správou celého vašeho pro­jektu. Ať už je …
Nástrojů na pro­jek­tový manage­ment je hodně. A každý je jiný. Pro­ofHub je pří­jemný, pře­hledný a jedno­duchý. Nechá vás nahrávat sou­bory z vašich online úložišť a také počí­tat čas, který jste na nějakém …
Nástroj pro řízení vašeho skvě­lého týmu! A konečně jsme se dočkali, pro­tože se jedná o český nástroj, který je (naštěstí) kompletně v češtině. Má jedno­duché ovlá­dání, je zcela zdarma a dis­po­nuje množstvím …
Další vari­ace na nástroj pro­jek­tového manage­mentu. Tenhle cílí na obsah — doku­menty, obrázky a prak­ticky veš­keré sou­bory, které máte nahrané v nějaké další online službě, kte­rou s nástro­jem propojíte. …
Máte pro­jekt, ale všechny ty velké pro­jek­tové manage­menty vás jen otravují a máte touhy je zakázat? Asana je možná vaše naděje! Tedy ne, že by něco zakazovala, ale umožní vám poho­dlně spravovat jeden …
Pro­jek­tový manage­ment pro oprav­dové pro­fe­si­o­nály! Poměrně robustní nástroj, který vás nene­chá nikdy ve štychu. Aspoň co se správy vašeho týmu a jednot­livých úkolů týče. Prostě už na to nikdy nebudete …
Nástroj pro­jek­tového manage­mentu v celé jeho robustnosti. Pokud jste fan­dové pořádné porce nej­růz­nějších funkcí, které si můžete navíc sami vybrat přesně podle svých potřeb a chutí, jste na správné …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter