Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.
Máte tým a plánujete setkání? Pořád se nemů­žete domlu­vit? Doha­dování na Face­booku vás nebaví a neu­stálé pře­po­sí­lání e-​mailů, na které nikdo stejně neod­po­vídá, je pro vás už noční můra? Nebo máte v …
Malič­kost, která se ale může pekelně hodit! Cho­díte na porady? Pak se vám už určitě někdy stalo, že jste zapo­mněli, co všechno se tam pro­bí­ralo. Ano, tohle má řešit zápis z porady, ale ten se většinou …
Tým! Pro­duk­tivita! Spo­lu­práce! Pro­jekt! Práce! Úkoly! Zod­po­vědnost! Před­chozí slova už nemusí být noční můry ani prázdné pojmy bez obsahu, co vás už nechávají totálně chladnými. Popadněte Trello a …
Správa aktivit! Je mnoho oblastí, kde tento šikovný nástroj můžete vyu­žít. Každý den si můžete zazna­menávat vlastní hmotnost, počet uběh­nutých kilo­me­trů, dobu strá­venou hrou na klavír nebo třeba počet …
Máte dost ulepených papírků a neko­nečných úkolníčků? Vždycky je někde zapo­menete nebo nejsou zrovna po ruce a vy mrháte čas tím, že se je snažíte najít? Nebo si úkol rovnou špatně zapa­ma­tujete? Online …
Jste zavaleni nej­růz­nějšími úkoly? Od čistě pra­covních a pro­fe­si­o­nálních úloh přes úkoly stu­dijní až po věci, které se týkají obsta­rávání domácnosti (jako třeba takový nákup potravin nebo drogerie)? …
Perfektní a pře­hledný nástroj na pro­jek­tový manage­ment. Plnění povinností, sdí­lení doku­mentů, vymýš­lení nových nápadů a vůbec spo­lu­práce všeho druhu! Tin­der si každý zami­luje, konec s věčnými nářky …
Nudíte se? Při­jde vám internet pořád stejný? Chcete novou zábavu? Nový obsah a zdroje? Chcete si rozší­řit vlastní obzory, pou­čit se a zkrátka pořád objevovat nové a nové? Založte si účet na StumbleUpon! …
Jednou z metod zvýšení pro­duk­tivity je i měření času (tzv. time tracking). Jasně uvi­díte, jakou dobu trávíte u nějaké činnosti a díky tomu můžete svůj den a jeho náplň daleko lépe koor­di­novat. Prostě …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter