Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.
Hle­dáte pro­fe­si­o­nální mís­tečko, kam můžete uložit svoje doku­menty tak, aby byly pří­stupné a byla u nich jedno­duché pro­pa­gace? Tak pak se vám o ně svě­tově postará Edocr! …
Glogs­ter umožňuje vytvo­řit super postery, letáčky, pla­kátky… poměrně pro­fe­si­o­nálně, hodně poho­dlně a velmi rychle!
Tahle grafická uti­litka má moc! Z vás udělá celebritu a z vašeho loga megapro­jekt! Nevě­říte? Vyzkou­šejte, když všechny mar­ke­tingy selžou!
Máte nápad na skvělý strip nebo komiks, ale chybí vám čas, pro­stor nebo schopnost malovat či kres­lit? Pak je tu právě pro vás Stripgene­ra­tor! Je to online nástroj, který umožňuje ve velmi krát­kém čase …
Chcete místo, kam můžete nahrát a sdí­let svoje doku­menty? Nebo místo, kde můžete pro­cházet pro­fe­si­o­nální práci ostat­ních, dělat rešerše, zjiš­ťovat infor­mace a být o krok napřed? Docs­toc vám umožňuje …
Wor­dle je zají­mavý online nástroj, který umožňuje rychlé vytvo­ření „mraku slov“ z webové stránky nebo ze sou­vis­lého textu.
Joo­mag je bez­platný online nástroj, který slouží k vytvá­ření digi­tálního inter­ak­tivního obsahu – jako jsou například elek­tro­nické magazíny, knihy, foto­alba nebo brožury. Pro­hlídku tohoto obsahu umožňuje …
Hle­dáte nějaké místo, kde byste mohli pub­li­kovat svoje doku­menty? Nebo si je jen někam uložit, aby byly pří­stupné odkudkoli, ale jen pro Vás? Vyzkou­šejte Scribd!
Tagul je bez­platný online nástroj pro vytvá­ření mraků ze slov – slova můžete buď zadávat přímo nebo je nechat načíst z webové stránky. Mraky slov jsou velmi zají­mavou možností, jak vizua­lizovat data. …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter