Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.
Potře­bujete si udě­lat letáčky na něja­kou akci, ale víte, že vaše práce s grafickými pro­gramy není zrovna na výbornou? Bojíte se, že to bude ostuda? Nechte Tackk, ať maká za vás — udělá všechnu dřinu, …
Tvo­řítko časových os! Perfektní design, snadná práce. Můžete pou­žívat ve vzdě­lávání (vytvořte časovou osu o prů­běhu života Marie Anto­i­netty) i pro účely perfekt­ního a pre­ciz­ního mar­ke­tingu (představte …
Chcete začít lépe infor­movat své čtenáře, stu­denty nebo fanoušky? Máte spousty e-​mailových adres na které potře­bujete posí­lat zásadní či zají­mavé infor­mace? Nevíte jak to udě­lat snadno, jedno­duše a …
Máte rádi staré dobré ručně psané dopisy a jste nešťastní z toho, že ta krása, svo­boda a kre­a­tivita, která se v nich skrývá, byla vytla­čena e-​maily? Pokud ano, je tenhle nástroj přesně pro vás. Do …
Chcete se pochlu­bit svými vese­lými fot­kami z prázdnin nebo kama­rá­dům ukázat, jak ve volné chvíli třeba malujete? Chcete, aby to byla sku­tečně bomba, kte­rou nikdo nepře­hlédne? Vyu­žijte Slidebomb!
Proč si pro­hlížet jedno­duché, nic nevy­po­ví­da­jící, prostě „pouze“ obrázky? Obo­haťte je o více infor­mací a vklá­dejte do nich odkazy na písničky, videa, prostě co vás napadne! Jenom varování: Thinglink …
S pre­zen­ta­cemi je jedna potíž. Kam s nimi? Kam je dát, aby byly pří­stupné a poho­dlně sdí­li­telné? Aby to bylo pří­jemné pro uživa­tele i pro vás? Většina lidí nad tím moc nepře­mýšlí a chodí po vyšlapaných …
Vytvá­řejte úžasné online časopisy, letáčky, brožury, katalogy, kuchařky, prů­vodce či jakéko­liv jiné mate­ri­ály! Potře­bujete k tomu chuť, odvahu, nápad a obsah. O krásné vizuální zpra­cování, které je …
Chcete si vytvo­řit naprosto kou­zelně a pro­fe­si­o­nálně vypa­da­jící video? Vůbec nevadí, že jste v tom totální nová­ček. Nahrajete si obsah a prostě ho posklá­dáte dohro­mady. To složité udělá nástroj za …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter