Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.
Pro­fe­si­o­nální pub­li­kační platforma pro vaše doku­menty! News­let­tery, pre­zen­tace, magazíny, letáčky, stu­dijní mate­ri­ály, veš­kerá pro­pa­gace na jednom místě. Snadno pří­stupné, snadno sdí­li­telné. Tak na …
Netra­diční forma pre­zen­tace nějaké udá­losti a pře­devším skvělá volba, jak vyprávět nějaký pří­běh po internetu! Neu­vě­ři­telně při­taž­livé, nesku­tečně dobře pro­blém při­bli­žu­jící! Velké množ­ství lehce …
Tvorba časopisů, brožur, návodů a čehoko­liv podobného přímo v okně vašeho pro­hlížeče! A to velmi moderně, trendy, poho­dlně, rychle a hlavně (jak je u nás ostatně zvykem) pro­fe­si­o­nálně. Doopravdy zapomeňte …
Mají ve vašem mar­ke­tingo­vém plánu místo news­let­tery? Pokud ano, jistě oceníte Mail­Chimp! Online službu, která vám umožní nejen news­let­tery poho­dlně ode­sí­lat, ale také je pro­fe­si­o­nálně navrh­nout, sdílet …
Jste mar­ke­tér nebo jen v sítích a nástro­jích zamo­taný nadšenec? IFTTT vám pomůže jednot­livé nitky roz­mo­tat, pro­tože vás nechá vytvo­řit vztahy mezi jednot­livými nástroji a navíc pro­vede akci rovnou …
Chcete vytvo­řit doopravdy při­taž­livý pro­pa­gační letá­ček? Nebo rovnou webovou stránku, která je skvěle vyře­šená po grafické i obsahové stránce? Nemu­síte k tomu umět dělat s grafikou. Ani rozu­mět tvorbě …
Zabýváte se mar­ke­tingem? Začínáte být zma­tení ze všech těch soci­álních sítí a nástrojů, které k tomu musíte nejen pou­žívat, ale také je mezi sebou pro­vazovat a činnost v jednom pro vás automaticky …
Nevíte, kde skon­čili vaši spo­lu­žáci ze střední? Nepa­ma­tujete si, kdy mají vaši kama­rádi naro­zeniny? Chcete si popo­ví­dat se zná­mými, ale už nejsou na ICQ? Chcete se podě­lit s rodi­nou o novinky ze svého …
Buďte IN! Mějte vlastní webové stránky. Pokud nechcete osobní vizitku, můžete klidně pro­pa­go­vat svůj pro­jekt. Firmu. Hudební sku­pinu. Výmluvy typu, že je to složité nebo že to neu­míte, už neobstojí, …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter