Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.
Mocking­bird je online služba, která umožňuje přímo v okně pro­hlížeče tvo­řit návrhy webových stránek — tzv. wireframes.
Lumzy je online nástroj, který vám umožňuje vytvá­řet funkční návrhy webových stránek nebo aplikací! Vše přímo v pro­hlížeči, žádné zby­tečné složitosti.
Navr­hovat pouze webové stránky už dneska prostě nestačí. Musíte se zamě­řit i na chytré mobilní telefony a tablety, pro­tože valná část vašich návštěvníků může pou­žívat právě je! Naštěstí je i na tohle …
Moqups je tvo­řítko wirefra­mes (drá­těných modelů) webových stránek přímo ve vašem pro­hlížeči. Můžete v něm dokonce vytvo­řit funkční pro­to­typ, jelikož umožňuje jednot­livé stránky pro­vázat a následně …
Vytvá­řeli jste někdy webovou stránku? Měli jste jasnou před­stavu, jak to má vypa­dat? Kde se bude dát na co kliknout, co se otevře, zob­razí, jak bude celý web posklá­daný? Nebo jste chtěli navrhnout …
Chys­táte se tvo­řit webové stránky? Nebo si je chcete nechat někým vytvo­řit? V obou přípa­dech budete mistři, když před­tím vytvo­říte jejich wireframe (neboli „drá­těný model“). Zkrátka první návrh nanečisto, …
Máte rádi mini­ma­lis­tické nástroje, jejichž funkčnost není nijak megalo­man­sky ohro­mu­jící, ale zato jsou velmi jedno­duché a jejich pou­žití nesku­tečně rychlé a poho­dlné? Tak to si zami­lu­jete Wireframe​.cc …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter