Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.
Hle­dáte pro­fe­si­o­nální mís­tečko, kam můžete uložit svoje doku­menty tak, aby byly pří­stupné a byla u nich jedno­duché pro­pa­gace? Tak pak se vám o ně svě­tově postará Edocr!
Hle­dáte hezký nástroj, který vám umožní pub­li­kovat vaše lite­rární díla? Hle­dáte soci­ální síť pro spi­sova­tele a milovníky čtení? Fig­ment! Fig­ment je odpověď!
Chcete si z PDF sou­boru rychle a snadno vytvo­řit vizuálně pří­jemnou online knihu, kte­rou můžete pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do růz­ných webových stránek a jedno­duše ji sdí­let? Pak vyzkoušejte …
Potře­bujete nutně někomu něco sdě­lit a nemáte vlastní blog? Nechcete si ho zaklá­dat, pro­tože to potře­bujete teď hned a navíc vám celý blog vám při­jde zby­tečně „moc“? Jak pou­žijte InstaBlogg, nástroj, …
Chcete vlastní blog a pře­mýš­líte, která blogo­vací služba by pro vás byla nej­vý­hodnější? Tak vyzkou­šejte Tum­blr — je snadný na ovlá­dání a při­tom má obrov­ské množ­ství funkcí, které umožňují „ušít“ si …
Joo­mag je bez­platný online nástroj, který slouží k vytvá­ření digi­tálního inter­ak­tivního obsahu – jako jsou například elek­tro­nické magazíny, knihy, foto­alba nebo brožury. Pro­hlídku tohoto obsahu umožňuje …
Hle­dáte nějaké místo, kde byste mohli pub­li­kovat svoje doku­menty? Nebo si je jen někam uložit, aby byly pří­stupné odkudkoli, ale jen pro Vás? Vyzkou­šejte Scribd!
Blogger je nástroj od Google, který vám umožňuje vést (založit a spravovat) vlastní blog. Pokud tedy máte chuť psát a dělit se o to se svě­tem. Blogger vám poskytne vše, co k tomu potřebujete.
Hle­dáte místo, kam nahrát své doku­menty? Chcete je poho­dlně sdí­let a mít k nim vždy pří­stup? Tak vyzkou­šejte Calaméo! Je to platforma určená pro pub­li­kování doku­mentů, kte­rým se dostane nadstandardní …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter