Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.
Pro­fe­si­o­nální pub­li­kační platforma pro vaše doku­menty! News­let­tery, pre­zen­tace, magazíny, letáčky, stu­dijní mate­ri­ály, veš­kerá pro­pa­gace na jednom místě. Snadno pří­stupné, snadno sdí­li­telné. Tak na …
Chcete vlastní webové stránky? Neu­míte pro­gra­movat, ale ani nechcete někomu za tvorbu pla­tit? Chcete mít volnou ruku a udě­lat si stránky přesně dle vašich před­stav? Tak teď pozorně čtěte! Našli jste …
Jste mar­ke­tér nebo jen v sítích a nástro­jích zamo­taný nadšenec? IFTTT vám pomůže jednot­livé nitky roz­mo­tat, pro­tože vás nechá vytvo­řit vztahy mezi jednot­livými nástroji a navíc pro­vede akci rovnou …
Vídáte všude možně krásné info­grafiky a chtěli byste si vytvo­řit taky takovou? Říkáte si, že nejste moc dobří v dělání grafiky? Na to je snadná pomoc! Infogram udělá všechnu tu grafickou práci za vás. …
Chcete s okolním interne­tem sdí­let svoje fotky, videa, zážitky, pří­běhy či přání? A nemuset to všechno vytvá­řet sám, ale s pomocí kama­rádů, kolegů i rodiny? Slovo „blog“ už je zasta­ralé. Máme totiž …
Jste fanda do info­grafik? Zají­mají vás? Chcete sle­dovat kde, kdo a kdy pub­li­koval něja­kou novou? Tak vyu­žívejte slu­žeb Visually! Pokud něja­kou info­grafiku hle­dáte, je velmi prav­dě­po­dobné, že bude …
Máte nutkání se online vyjá­d­řit k něja­kému pro­blému? Oko­men­tovat něja­kou udá­lost? Blog nechcete, pro­tože víte, že ho jinak k ničemu nevy­u­ži­jete? Komen­tář pod něja­kým článkem by zase snadno zapadl …
Zabýváte se mar­ke­tingem? Začínáte být zma­tení ze všech těch soci­álních sítí a nástrojů, které k tomu musíte nejen pou­žívat, ale také je mezi sebou pro­vazovat a činnost v jednom pro vás automaticky …
Vždycky jste tou­žili psát a podě­lit se se svě­tem o svoje zku­šenosti, zna­losti a nej­růz­nější malič­kosti? Blog byl pro vás pří­liš moc a mik­rob­log zase moc málo? Tak vyzkou­šejte tuhle novinku, která …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter